หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ โลหะบาลโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมประธานกรรมการ
2. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางจิรภรณ์ นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางชนาภรณ์ เพาพานโรงเรียนบ้านสอวห้องฮ่องน้อยกรรมการ
5. นางนริดา ลาดโฮมโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เอี้ยงเจริญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ใหม่คามิโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ ศรีกงพานโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชญาภา น่าบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สิทธิสารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางพิสมัย ลาภมากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางศศิวิมล ตาแก้วโรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
5. นางอัญชนา ผลาผลโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายคัมภีร์ สุดแท้โรงเรียนวันครู 2502ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ปูนอนโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางวิจิตร พัดมะนาโรงเรียนบ้านขามเรียงฯกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นายผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมร นามคุณโรงเรียนบ้านหนองคูขาดประธานกรรมการ
2. นางทองคำ บรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองโพดกรรมการ
3. นางนันทนา ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางกฤษณา เมืองวงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ทาโยธีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประภาษ รันศรีโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางมงคล ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางยุพดี ประนัดทาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางสมควร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี หงษ์บุญโรงเรียนบ้านดอนก่อประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ การดีโรงเรียนบ้านดอนนากรรมการ
3. นางยุพา มรรครมย์โรงเรียนบ้านหมากค่ากรรมการ
4. นางละมุล จันทร์แป้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางเรดี ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ญาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอีตื้อดอนหวายขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางคำจันทร์ เผ่าภูธรโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นางชัฏดาภรณ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
5. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเย็นใจ โมฆรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งฯประธานกรรมการ
2. นางธาดา ชัยศรโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำดีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ สุวรรณโทโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางมณีวรรณ แพงเจริญโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สรระอำไพโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายฉลอง เพ็ชรกองโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นางเพียรศรี รื่นกลางโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
3. นางจูริก ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
4. นางนภัสนันท์ พรรณพราวโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เทือกทุมโรงเรียนบ้านโสกภาราประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ พิสิษฐภักดิ์โรงเรียนวัดนาดีวรารามกรรมการ
3. นางศิริพร พิมพ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางชลธิดา รักษาภักดีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ ชีวาจรโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางชนันรัตน์ มาตรแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางอนงค์ พงศ์คุณาพรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสงวน รังดิษฐโรงเรียนบ้านดอนกอกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน กองเงินโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนัยนา บุญหล้าโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายชวน วัฒนพิชัยโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร พันจอโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นางหยาดนภา ยัพราษฏร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านม่วงน้ำใสกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุรมศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางวิบูลลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
4. นางวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
3. นางหยาดนภา ยัพราษฏร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางลำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านม่วงน้ำใสกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุรมศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางวิบูลลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
4. นางวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
2. นายประนอม เกตุวงษ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. ดร.วัฒนชัย ถิระศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นายเสมอ มะปัญญาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสันติ หัดถีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นายสุปัน สิงห์ประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานกรรมการ
3. นางราตรี ชินโฮงโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางสุพรรณี สุขวิชัยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
6. นางโสภารัตน์ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ บุญทันโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
8. นางละมุล ผังดีโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
9. นางวัลลภา แก้วนะราโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ นนทโสโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ทองจำปาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางศิริกมล นนทะภาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นางดวงใจ อุตรินทร์โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
6. นางกรรณิกา อยู่สำราญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางภาริศรา ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางสุภาพ นนทะนำ โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางศิริกมล นนทะภาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บุตรพรมโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวดลพร มานะกุลโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายศาสตรา เวสานังโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางจิตติมา เนื่องคันธีร์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
6. นางมนฑา วัฒนานุสสรณ์โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขกรรมการ
7. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนุช น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัดถาเดชโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
4. นางไพวัลย์ อุทาทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางศันสนีย์ ลาเรืองโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนอนุบาลมหสารคามประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางยุวดา หาญคำภาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
6. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอุทิตย์ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ย์ ขัติยะมาตโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายนรินทร์ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
5. นางเฟื่องลัดดา แก้วกองศรีโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยงโรงเรียนหนองขามแสบงฯประธานกรรมการ
2. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิวาพร รัตนเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สาระปรังโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นายบุดดี คลังใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
4. นางวะลัยลักษณ์ ชมรสโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ไชยธานีโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประสาร จันเสนาโรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นางรัตน์สุดา จำปามูลโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายกรรมการ
4. นางอรุณ สุวรรณะโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญจันทร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
3. นางพรศรี อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
4. นายทองเข้ม อุปวรรณ์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางละมุน จันทร์แป้นโรงเรียนอุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพงษ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายทนุศักดิ์ กลางประชาโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นายดำรง สงครามศรีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบฯกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
6. นางปรานอม อินทรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สุวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายทนุศักดิ์ กลางประชาโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นายดำรง สงครามศรีโรงเรียนบ้าสมศรีมะแปบฯกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
6. นางประนอม อินทรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สุวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายดำรง สงครามศรีโรงเรียนสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นางประนอม อินทรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายวัลลภ กาญจนประภากุลโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายชัยยุทธ เยี่ยมยอดโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นายสมเกียรติ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายวัลลภ กาญจนประภากุลโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายชัยยุทธ เยี่ยมยอดโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันแรม ศรีพงษ์โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางพิสมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
4. นายธำรง แก้วสีชาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์โรงเรียนบ้านทันประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
3. นางวิชชุตา สุวรรณเลิศโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสำเนียง วิชาชัยโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาลกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ศรีแก้วหล่อโรงเรียนบบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิรวัฒน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางภัครวรรณ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นางยวนใจ คำประเทืองโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นางนงคราญ นนตุบุตรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางไพลิน สมศิลาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครรชิตพล ประทุมเวียงโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม ยมศรีเคนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ขันสีมนต์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางธิดาพร จันทร์ลอยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางประพิศ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายอรุณ ชัยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ วงค์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายครรชิตพล ประทุมเวียงโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ทองใบโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
4. นางนันทวรรณ โพธิ์หล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางกาญจนาวรรณ ลามะใหโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร การดีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ อรรคแสงโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ใหม่คามิโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นางสาวอุษา เหล่าก้อนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดชโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพูน จันทร์สมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ปะตินังโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ ครุฑทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางไพวรรณ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวดลพร มานะกุลโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ภูสอดสีโรงเรียนบ้านคอกม้าประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อนุสัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ สุขเพลียโรงเรียนบ้านดอนนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวฯกรรมการ
3. นางชุลีพร จันทรศูนย์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางอลิษา ชมภูคำโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายบัญชา ไชยราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต วิมูลอาจโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชค ปั้นทองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายชัยยงค์ โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พิทักษ์สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง)กรรมการ
3. นายภควนิตย์ เชิดรัมย์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ คงเกิดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ ไชยวงษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทักษิมาโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการ
3. นางอุไร ศรีรักษาโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางเยาวภา กิ่งแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางนงนภัส แน่นอุดรโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายบัวทอง ศรีกะกุลโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางชลิดา ศรีสารคามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธาร ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
2. นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายไพรัช ธีภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายพนมพร พันธุ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสุรชิต แก้วพระนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการ
4. นางสาวภัทฐิรา จันทะคามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ วิฑิตธุรนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมประธานกรรมการ
2. นายมงคล สงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อุตศรีโรงเรียนบ้านอุปราชกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จินดาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ พรเพ็งโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
5. นายปราโมทย์ เมธาธีระวัฒน์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นางกชกร กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศาตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แย้มแก้วโรงเรียนโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชกร กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายมาโนช ปาละจินต์โรงเรียนหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ปาละจินต์โรงเรียนหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายอภิชาติ บุญตราโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายภัคคี ขัตติยมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายประพันธ์ นามบุดดีโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นายจรัส พาเหลี่ยมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วรรณขันธ์โรงเรียนหนองแวงกรรมการ
3. นางกาญจนา ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางจงรักษ์ เข็มพิลาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายพรสวรรค์ จินดาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ พรเพ็งโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
5. นายรำเพย สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมนัสชัย ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มมส.กรรมการ
3. นายธวัช เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นายบรรลุ ทักษิมาโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แสนละครโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจุุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางสรัญญา แสงพลสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คงสืบเสาะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
4. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
3. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายประพันธ์ นามบุดดีโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นางสาวไพรวัลย์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายประสาท ไชยคำภาโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายภักดี ขัตติยมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระพงษ์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เชียชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
3. นางยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวไพรวัลย์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายวุฒิ เพยงเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
4. นายจำรัส มงคลมะไฟโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ คำบับภาโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เชียชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
3. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
5. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประจิต ทัพธานีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายพินิต โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประจิต ทัพธานีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายพินิต โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ เทียมสุวรรณโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสนั่น สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)กรรมการ
3. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ศรีเสนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิภาพรรษ์ ฮาตระวังโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ปางลิลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
4. นางสลี ไชยอุยโรงเรียนบ้านกำพี้กรรมการ
5. นางจารุยา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี จันทร์ศรีระมีโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
3. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศุภาวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี จันทร์ศรีระมีโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
3. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ปางลิลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการ
3. นายไสว มุสิกเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
5. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ พชรพลอนันต์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติรส มหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. MissKathrine Jowan Macalaladโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นางนุสรา คำดีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิรพรรณ นาคแย้มโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ศรีประทุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางกานดา เวียงบาลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. MissMarie-Zhelle Hefervezโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสมชัย กุลนันทนนท์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ไชยสงเมืองโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ รัตนะพันธ์ุโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ เพ็งลุนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางณุฐจรินทร์ ปอศิริโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เสตเตมิย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางสุนทรี คำสิงห์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรัตน์พิสุทธิ์ ภักดีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางคุณากร อ่อนบัวขาวโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ ศรีปัดถาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิไล บุญหล้าโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
3. นายสุภาพ วรโคตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกุล สิงห์เหิรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางรวิวรรณ วิญญาสุขโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางนภัสภรณ์ ชาวอุทัยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ รินทะลึกโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางจิรภา โมกขันธ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นายภูมินทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางกิติยา มณีภาคโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายสุพจน์ อันทะลีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางวิยดา ชมภูหลงโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ประสงค์สุขสันติโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ มนตรีโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นางดารุณี จำรัสรักษ์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางรัตนา บุญหล้าโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการ
5. นางอ้อมใจ บุญหล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์โรงเรียนบ้านซองแมวประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ นามแก้วโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ บุตราโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอิสรีย์ สาครสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissDeng Tangpingโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกุล สิงห์เหิรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายอิสระ ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissLei Huanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายอิสระ ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ สาครสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โควังชัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐทิยา ทองแก้วโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา โควังชัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฐทิยา ทองแก้วโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางกิตติพร ทองกองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
6. นายเสรี เสียงใสโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ประเสริฐศิริโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนากุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านสมศรีประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประเสริฐศิริโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นายสมชาย ศิริภาพโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายณยศพล แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
6. นางกัลยาณี โกมลภิสโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
4. นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
4. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
5. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมชัย จันทริมาสพป มค1ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชัย จันทริมาสพป มค1ประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสำรวย คันธาร์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางบูลวัชร ไชยเดชโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวอรพิน รัตนศิลป์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายนพดล อุบลเลิศโรงเรียนบ้านหนองแสงหัวช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญกรรมการ
3. นายผดุง เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางวิลาวัล แสนชนะโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล อุบลเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
3. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางภัชศิณี บุญประคมโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์โรงเรียนโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วภูมีโรงเรียนบ้านคอนงัวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ยิ่งยงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายนพดล อุบลเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือฯกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ แก้วภูมีโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นายนิคม เทียงปาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
4. นายนพดล อุบลเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอวยชัย เสิศยะโสโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานประธานกรรมการ
2. นายวัชรกูล รัชโพธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางสาวธัญพร ใบปอดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบรรจง วรคำโรงเรียนบ้านร่วมใจ1ประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางวัชรี นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ศรีสารคามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์กรรมการ
3. นายวัชรากร ชัชรัตน์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ แนนอุศโรงเรียนบ้านอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ แนนอุศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทรัพย์ ทองแท้โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อะโนราชโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดงกรรมการ
4. นางนิตยา โกษาทองโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นายดำริ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
4. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นายประนอม บุตราโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นายดำริ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายประนอม บุตราโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
5. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัคจิรา ปราณีนิจโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางสุภาณี วาชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสุภาณี วาชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสาโรงเรียนสมศรีมะแบบประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญถม น้อยเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทร์สุราษฏร์โรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง รักษาภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แสนละครโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายสุบรรณ เขตคามโรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
5. นางสุดใจ แซ่เอี้ยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสาโรงเรียนสมศรีมะแบบประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทร์สุราษฏร์โรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง รักษาภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นายบุญยัง พลช่วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายยอดชาย อัครโครคโรงเรียนสาธิต มรม.กรรมการ
5. นายมรกต ภูฉายาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นางกัณหา ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
4. นายธวัชชัย วิเชียรเพริศโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางจิราพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นางกัณหา ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
4. นายธวัชชัย วิเชียรเพริศโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางจิราพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพียงใจ เรืองวิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มีแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นายมุกดา วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ ไชยชมพูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ เรืองวิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มีแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นายมุกดา วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ ไชยชมพูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระถังโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสมจิตร รัตนมูลตรีโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
4. นางกุสุมา สุนทวงษ์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ชนสิฏษ์ดิฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
4. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศรีสุภา ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางยุพา เขียวพรมโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ทาราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นางภัคควลัณชญ์ สาระลัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางบัวผัน ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการ
5. นางกิ่งกมล บุปผาทาโนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางธันว์วดี ไชยพงศ์ธารินโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางเทียมทัศน์ วรวงศ์โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เรืองสมบัติโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏ มค.กรรมการ
4. นางประทวน บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
5. นางสุภาพร สิมหล้าโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางละมุล ตะวงษาโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วงษ์ราชาโรงเรียนอนุบาลกิติยารองประธานกรรมการ
3. นางรจนา จำปาลาดโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
4. นางทองคำ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางโสภา ไชยวงษาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางมณี ทองหล่อโรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้างประธานกรรมการ
2. นางพรแก้ว พรมกัลป์โรงเรียนบ้านโนนเกษตรรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ตีเมืองซ้ายโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางบานบุรี ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นางสาวอรุณี จันทร์สิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสาววนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสมหมาย จันทะคามโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
4. นางสาววนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเรืองโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสมหมาย จันทะคามโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
4. นายสุภาพ อาทะคงโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นางสาววนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางกรรณิกา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางกรรณิกา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ วาทหงษ์โรงเรียนม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางกรรณิกา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางทองคำ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน แสนดีโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนห้าวโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
4. นางนุชนาถ แก้วเกษโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางวนิดา บูรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการ
4. นางดารุณี ขานหยูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านเปลือยดงประธานกรรมการ
2. นางบัวลี ศรีทัพไทยโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางอุไร ศรีรักษาโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ แก้วจันทาโรงเรียนบ้านโพธิ์เงินประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ แก้วจันทาโรงเรียนบ้านโพธิ์เงินประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นายเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สมบัติตราโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นางประมัย สุดชาคำโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางเกสร แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วิชัยกำสาโรงเรียนบ้านหนองข่าโปโลกรรมการ
6. นายพิชัย ทองสุริชัยศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูล จันทรสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนชุมชนดงเค็งกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางสวาท นาทันตองโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนกรรมการ
4. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางสวาท นาทันตองโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนกรรมการ
4. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางสวาท นาทันตองโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนกรรมการ
4. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางสวาท นาทันตองโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนกรรมการ
4. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนี แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางสวาท นาทันตองโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนกรรมการ
4. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพินิจ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ช่ำชองโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางคำยอด บุญใบโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นายบำรุง อันทรงโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นางสมร พรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สิงโตโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำสาวงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สิงโตโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำสาวงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วงษ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำสาวงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
2. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางคำศรี ผ่ายเพชรโรงเรียนบ้านกุดซุยกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางจิระพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
5. นางพรรณี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางคำศรี ผ่ายเพชรโรงเรียนบ้านกุดซุยกรรมการ
3. นางรำไพ มาพรโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่นกรรมการ
4. นางจิระพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
5. นางพรรณี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]