หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2557   28 ต.ค. 2557   29 ต.ค. 2557   30 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/3 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 29 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2557 08.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4 29 ต.ค. 2557 08.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4 29 ต.ค. 2557 08.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ห้อง ป.4/1 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/2-4/4 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/5-3/7 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร ป.6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.6 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้อง ด้านหน้า อาคาร 1 29 ต.ค. 2557 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้อง ด้านหน้า อาคาร 1 29 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 29 ต.ค. 2557 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม บริเวณหน้าอาคาร 9 ชั้นล่าง 29 ต.ค. 2557 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ICT 29 ต.ค. 2557 09.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร สปจ. ห้อง ป.6/5 29 ต.ค. 2557 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร ป.6 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/3-3/4 29 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อุทยานการเรียนรู้ หน้าห้อง ป.4/3 29 ต.ค. 2557 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.5/7 29 ต.ค. 2557 09.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 29 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.5/8 29 ต.ค. 2557 09.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/7 29 ต.ค. 2557 09.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/8 29 ต.ค. 2557 09.00
4 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/6 29 ต.ค. 2557 09.00
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/5 29 ต.ค. 2557 09.00
6 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/4 29 ต.ค. 2557 09.00
7 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2557 09.00
8 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2557 09.00
9 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2557 13.00
10 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2557 13.00
11 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/7 29 ต.ค. 2557 13.00
12 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/8 29 ต.ค. 2557 13.00
13 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/6 29 ต.ค. 2557 13.00
14 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/5 29 ต.ค. 2557 13.00
15 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/4 29 ต.ค. 2557 13.00
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2557 09.00
17 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 29 ต.ค. 2557 09.00
18 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 29 ต.ค. 2557 09.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 29 ต.ค. 2557 09.00
20 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 29 ต.ค. 2557 13.00
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลินหน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2557 09.00
22 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน หน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2557 13.00
23 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
26 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
27 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
28 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
29 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องดนตรี 29 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 29 ต.ค. 2557 09.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 29 ต.ค. 2557 09.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 13.00
4 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4 29 ต.ค. 2557 08.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง 3/1 29 ต.ค. 2557 08.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/2-3/3 29 ต.ค. 2557 08.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4 29 ต.ค. 2557 08.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1 29 ต.ค. 2557 08.00
6 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/2 29 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนาม 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องสมุด 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ITEC 29 ต.ค. 2557 09.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
5 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 29 ต.ค. 2557 13.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 29 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 29 ต.ค. 2557 08.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2 29 ต.ค. 2557 08.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ป.2/5 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ป.2/6 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ป.2/6 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ป.2/5 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
7 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/3 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
8 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/3 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
11 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 29 ต.ค. 2557 13.00 น.
12 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
13 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 29 ต.ค. 2557 13.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 29 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 09.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 29 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน 29 ต.ค. 2557 09.00
9 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
13 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.
14 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 29 ต.ค. 2557 08.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 29 ต.ค. 2557 08.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 29 ต.ค. 2557 08.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ICT 29 ต.ค. 2557 09.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]