หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2557   28 ต.ค. 2557   29 ต.ค. 2557   30 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 27 ต.ค. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/3 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/5 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 27 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/1 27 ต.ค. 2557 08.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 27 ต.ค. 2557 08.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล 27 ต.ค. 2557 08.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล 27 ต.ค. 2557 08.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 27 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ห้อง ป.4/1 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/2-4/4 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/5-3/7 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร ป.6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.6 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้อง ด้านหน้า อาคาร 1 27 ต.ค. 2557 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้อง ด้านหน้า อาคาร 1 27 ต.ค. 2557 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้อง ด้านหน้า อาคาร 1 27 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 27 ต.ค. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 50 ปี 27 ต.ค. 2557 13.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ป.6/4 ป.6/5 และ ป.6/6 27 ต.ค. 2557 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ป.6/1 ป.6/2 และ ป.6/3 27 ต.ค. 2557 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ICT 27 ต.ค. 2557 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน 27 ต.ค. 2557 09.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน 27 ต.ค. 2557 09.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 27 ต.ค. 2557 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 27 ต.ค. 2557 09.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 27 ต.ค. 2557 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงานห้องจำปาศรี 27 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.3/3-3/4 27 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/1 27 ต.ค. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/2 27 ต.ค. 2557 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 ป.2/4 27 ต.ค. 2557 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5 ป.2/6 27 ต.ค. 2557 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 ป.2/8 27 ต.ค. 2557 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 ม.3/2 27 ต.ค. 2557 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 27 ต.ค. 2557 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม 27 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องดนตรี 27 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 27 ต.ค. 2557 13.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 27 ต.ค. 2557 09.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 27 ต.ค. 2557 13.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 27 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4 27 ต.ค. 2557 08.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/1- 3/2 27 ต.ค. 2557 08.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/3 27 ต.ค. 2557 08.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4 27 ต.ค. 2557 08.00
5 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1 27 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนาม 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องสมุด 27 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ห้อง ป.2/1 27 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ITEC 27 ต.ค. 2557 09.00
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 27 ต.ค. 2557 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม 27 ต.ค. 2557 08.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 27 ต.ค. 2557 08.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2 - 1/3 27 ต.ค. 2557 08.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1-2 27 ต.ค. 2557 08.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 27 ต.ค. 2557 08.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องสมุด 27 ต.ค. 2557 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง อ.2/4, อ.2/5 และ อ.2/6 27 ต.ค. 2557 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องมอนเตสซอรี่ 3 ขวบและ 4-5 ขวบ 27 ต.ค. 2557 09.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง อ.2/1, อ.2/2 และ อ.2/3 27 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]