รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำมุงคุณ
 
1. นางสนาน  ลาภภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวสูง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปวงสันเทียะ
 
1. นางนิรภาพ  แก้วสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงศดานันท์  โนนคำพันธ์
 
1. นางรฐา  สุขพินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิรา  จารุการ
 
1. นางพิกุล  ใจสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ
 
1. นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวพรพินิจ  เผ่าภูไทย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์กระโซ่
 
1. นางรัตนา  ศรีสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภรักษ์
 
1. นางเกรียงวัลย์  แสนโคตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงอรอุษา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอัญชลี  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กิ่งกุล
2. เด็กหญิงศลิษา  เสริฐศรี
 
1. นางศรีสุภา  ปาวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  คนไว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงดลยา  วงค์รัตนะ
2. เด็กหญิงสุดใจ  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
2. นางกชพร  สุขสุทธิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หนองแคน
 
1. นางอุไร  เรืองธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายจิตรวิชญ์  เทพากรณ์
 
1. นางจินตนา  สายคง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำมุงคุณ
 
1. นายคุณากร   แสนเยีย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง1 1. เด็กหญิงชนกสุด   กาหาวงศ์
2. เด็กชายวรเมธ   ประเชิญเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินทรา   ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางประทุมวัลย์   ทองมนต์
2. นางสาววราภรณ์   วาริกุด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แพรเนียม
2. เด็กชายวันชัย  สิงลา
3. นายเลิศชัย  ชาระมาลย์
 
1. นายศราวุฒิ  คล่องดี
2. นางจิราวดี   คำพิลา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายภานุมาศ  พรมมา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วินทะไชย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มนัส
 
1. นางปริสา  ลมงาม
2. นางสุมาลี  ยืนยั่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ซาเสน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงเกศินี  เทพรัง
 
1. นางวิภา  คนหาญ
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กชายณัชพล  ร้อยศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชุมทอง
 
1. นางกนกพร  พั่วพันธ์ศรี
2. นางธัญลักษณ์  อุคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายเจริญศิลป์   ไชยเพชร
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ    คำมุงคุณ
 
1. นายคุณากร   แสนเยีย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวทอง
 
1. นางขวัญใจ  นุทธบัตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา   โคตรพรม
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นายอนุชา  ภาคนาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดั่งธนกุล
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกษมทรัพย์กุล
 
1. นางสาวนงนุช  มาหนองโดน
2. นางธัญญลักษณ์  คิลลิค
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงชนากานต์  จิตอามาตย์
2. นางสาวนัดดา  คำมุงคุณ
3. นางสาวนิยะดา  สุระคุปต์
 
1. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
2. นางขวัญเรือน   คำมุงคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงชฎิลดา  ตาแสงสา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองจันทร์
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางแสงมณี  อยู่พุก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กหญิงชไมพร  วงเวียน
2. เด็กหญิงรัตติยา  คำลือไชย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แถมสมดี
 
1. นางสาวยุพา  ธรรมวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1. เด็กหญิงชลธิตา  หวายเหลา
2. เด็กชายพงษ์วิทย์  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ  เชื้อคมตา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสนศรี
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  วงษุณา
3. เด็กหญิงมาริษา  สุรินทร์
 
1. นางวิลาพร  จักษุมา
2. นายสมใจ  ทองดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กหญิงกุลสตรี   โสดา
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำลือไชย
3. เด็กหญิงวรรณพร  ทองรอบ
 
1. นางนพรัตน์   สิงห์นวล
2. นางนัยนา  ยืนยั่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงวณิชชา  โกศรียบุตร
2. นางสาววิลาวรรณ  แข็งแรง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศิริพัฒน์
 
1. นางศิริโสภา  ทะเสนฮด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายธีรพงษ์  เสียงเย็น
2. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย  เฮงสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ปัทวงศ์
2. เด็กชายธีระพันธ์  อ่อนมณี
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
2. นายชัชชัย  ณ นครพนม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง2 1. เด็กชายจินวัฒน์  โคตรสขึง
2. เด็กชายมานะชัย  ชัยชนะ
 
1. นายวีรวุฒิ  กินลา
2. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 1. เด็กชายจตุรพร   สมตน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์   อุทะกะ
 
1. นายประพาส  เหง้าเกษ
2. นายจักรี  บุญวัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โสดา
2. เด็กชายอานนท์   วิทักขะ
 
1. นางสาวชุดานันท์   วงค์กระโซ่
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  พ่อชาวนา
2. เด็กชายวีรเชษฐ์  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เชื้อวังคำ
2. เด็กชายสุทธิราช  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา   พัศระ
2. เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงชญานิน  เวชกามา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมสูงเนิน
5. เด็กหญิงธัญชนก  วงศาโรจน์
 
1. นางจินตนา  บำรุง
2. นางสาวณิชชา  แสไพศาล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงมลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
5. เด็กหญิงมุฑิตา  คนยืน
 
1. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
2. นางสาวรัศมี  ตรีเพ็ชร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ปุ่ม
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงธัญรดา  ดีสมใจ
4. นายภาณุเทพ  คนเพียร
5. เด็กหญิงศุภิสรา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวพรพินิจ   เผ่าภูไทย
2. นางทัศนาพร  พรไชย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตรช่วย
3. เด็กหญิงศุภรศศิธร  ไชยศรี
4. เด็กหญิงสุนันทา  ผ่านเมือง
5. เด็กหญิงอุษณีย์   ทองโส
 
1. นางอุษากร  พนาสิทธิ์
2. นางเทวา  จันทร์อ่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐฐิณัณฑ์  แคนสิลา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมไทย
4. เด็กหญิงศิวาพร  โพธิพันธ์
5. เด็กหญิงอมรินธ์  หว่านทอง
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางสาวนาตญา  ธนาคุณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
3. นางสาวพลอยพรรณ  ซาเสน
4. เด็กหญิงเกษมณี    ศรีสุวรรณ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ซาเสน
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พร้อมสุข
2. เด็กหญิงวราพร  สีดา
3. เด็กชายวราวุธ  ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงสิรินยา  พิกุลศรี
5. เด็กหญิงเกลียวไหม  แข็งแรง
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นายอธิคม   วงษ์นาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พันธโคตร
2. เด็กชายทรงเกียรติ  แพงพุทธ
3. เด็กชายนิรุช  คำศิริ
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  เยาวเสริฐ
5. เด็กหญิงโสรยา  แพงพุทธ
 
1. นายชนะ  ก้านสันเทียะ
2. นายสายฟ้า  ออ่นมณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ฟักสุวรรณ
5. เด็กชายทวีป  สุทธิพันธ์
6. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
7. เด็กชายนันทวัฒน์  เหง้าโอสา
8. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยเพชร
9. เด็กชายปัญญาวัฒน์    ตรงดี
10. เด็กหญิงพัชรี   ศรีหาพล
11. เด็กหญิงมลัยพร  สุคำภา
12. เด็กหญิงมุทิตา เ  ชื้อวังคำ
13. เด็กหญิงรัชนีกร  สุคำภา
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีเฉลิม
15. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญรัก
16. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อคำฮด
17. เด็กชายอาทร  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อคำจันทร์
19. เด็กหญิงเกศรินทร์   ขันดวง
20. เด็กหญิงเอมอร  โต้สาลี
 
1. นายวิรุทธ  เพ็งพันธ์
2. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
3. นางไพรวัลย์  อินภูวา
4. นางรักมณี  สุระเสียง
5. นายประจักษ์  อินทร์แพง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงวงค์
2. เด็กชายจักพงษ์   ปัญญางวงค์
3. เด็กชายชูศักดิ์   วงค์กระโซ่
4. เด็กชายทัชชนะชัย  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
6. เด็กชายปรีดา  กุลสอนนาน
7. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ตรงดี
8. เด็กชายพนุเดช  โคตรพรม
9. เด็กหญิงภาวิณี   ปัทวงค์
10. เด็กชายภูมินทร์  สุพร
11. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อคำจันทร์
12. เด็กชายวันเฉลิม  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กชายศราวุธ  สุภาพันธ์
14. เด็กชายอนพัทย์  เชื้อคำจันทร์
15. เด็กชายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
16. เด็กชายอัษฎาวุธ  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กชายอั๋่น  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กชายเกษมสันต์  เชื้อคำจันทร์
19. เด็กชายไชยา   เชื้อคำจันทร์
20. เด็กชายไพโรจน์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
2. นางไพรวัลย์  อินภูวา
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นายประสาน  วงค์ตาหล้า
5. นายศักดิ์ดา  คำมุงคุณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงปรียนันท์  กองพิลา
 
1. นางสาวนิภารัตน์  อินทะปัญญา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลัก 1. เด็กหญิงกนกพรเพชร  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวนรากร  รูปเหมาะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  รูปเรี่ยม
 
1. นางสาวพรพินิจ   เผ่าภูไทย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ  ใจสุข
 
1. นางกุลวดี  ใจสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤคดี
2. เด็กหญิงหทัยทัยทิพย์  ศรีทิพย์
 
1. นายประพันธ์  ประครองสุข
2. นางสมลรัตน์  แสนสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โทนทา
2. เด็กชายศุภรัตน์  ประหยัด
 
1. นางสารภี  รอดสง
2. นางวันเพ็ญ  เนตรคุณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจิระประภา  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โคตรพรม
4. เด็กหญิงญาณภา  ปัททุมา
5. เด็กหญิงนัญฑริกา  ไชยเพชร
6. เด็กหญิงภัสสร  คำคนซื่อ
7. เด็กหญิงสุธิดา  คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงสุุนันทา  คำมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรสา  ไชยเพชร
10. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางสาวอุทัยทิพย์  วงค์แสนชัย
3. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชนันพร  เข็มสุข
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีปทุมภรณ์
4. เด็กหญิงณัชชา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เมืองโคตร
6. เด็กหญิงพรธิดา  ดวงทาทอน
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงค์ศรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไชยพร
9. เด็กหญิงพิยดา  เมืองโคตร
10. เด็กหญิงภัทรดา  ที่รัก
11. เด็กหญิงมุฑิตา  เมืองโคตร
12. เด็กหญิงรดา  เมืองโคตร
13. เด็กหญิงศกุณตลา  เมืองโคตร
14. เด็กหญิงหัทยาลักษณ์  ศรีสรรณ์
15. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  เมืองโคตร
 
1. นางไพฑูรย์  ไชยต้นเทือก
2. นางรุ่งทิพย์  กุลสุทธิ์
3. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงกันนิกา  ลี้พล
3. เด็กหญิงจณิสตา  เพชรพิชัย
4. เด็กหญิงจันทมณี  สิทธิไชย
5. เด็กหญิงณัฐกมล  หนองสูง
6. เด็กหญิงธารทิพย์  คนซื่อ
7. เด็กหญิงพัณธสา  ปัททุม
8. เด็กหญิงพัณธิพา  ปัททุม
9. เด็กหญิงภัทรดา  อุคำพันธ์
10. เด็กหญิงมัณฑนา  พิมหา
11. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีใสทอง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พลนิกร
13. เด็กหญิงอรอุมา   โคตรสุโพธิ์
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  แสนสุข
15. เด็กหญิงเบญมาศ  สรรค์ลิขิตสกุล
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
2. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
3. นางอารียา  คนหาญ
4. นางสาววันเพ็ญ  วรรณขาว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงภานุมาส  ซาเสน
2. เด็กหญิงวันวิรุฬห์  สุวรรณเสมา
 
1. นายรบชัย  ชัยนนท์
2. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิตา  มงคล
2. นางสาวแก้วตา   เภสัตรเวช
 
1. นายนพรัตน์  นารีนุช
2. นางอาภรณ์  นารีนุช
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  มูลพรม
 
1. นางวชิรา  พิดพล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายอดิศร  ผลกอง
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุข
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงนรภัทร   พละหงษ์
 
1. นางเหรียญทอง   นาโสก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายชวรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายสุริยันต์   ไชยชาญรัมย์
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ4 1. เด็กหญิงกณิกนันต์  ไวยะพันธ์
2. เด็กหญิงตรีผกา  รุ่งโรจน์
 
1. นางวันวิสาข์  อาจวิชัย
2. นางสาวนันทนา  คนยืน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงบุษบา  ราชิวงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
2. นายสุดใจ  มูลสาร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงลาวัลย์  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ขัตติยะวงศ์
 
1. นางนุจรินทร์  นาจาน
2. นายฉลาด  พนาสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพงษ์  ลมบัวรอด
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอก2 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิพย์เนตร
2. เด็กชายวิศรุซ  ลาเลิศ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝอยทอง
 
1. นายปัญญาภาส  วรารัชต์ธร
2. นายสุพรรณ  มิลิวงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอก2 1. เด็กชายชัยรัตน์   วงศ์สวาท
2. เด็กชายทินกร   กะนุวงษ์
3. เด็กชายเศกสิทธิ์   ทองน้อย
 
1. นายปัญญาภาส  วรารัชต์ธร
2. นายสุพรรณ  มิลิวงศ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายจักรกฤษ   สุภาจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายอัฐกร   ชินโท
 
1. นางอุไร   แสงเขียว
2. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ธนันชัยไพศาล
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กชายพิณไพร  สะตะ
 
1. นางเรืองไร  อาจวิชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายไอยเรศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญสงค์
 
1. นายสมควร  กลางประพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูมหวาน 1. เด็กชายพันแสง  น้อยชิน
 
1. นายกฤษฎา  น้อยชิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียด 1. เด็กหญิงสุกานดา   เชื้อวังคำ
 
1. นางอมร   แก่นงาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองออน
 
1. นางศศิธร   แน่นอุดร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  วงศ์ณรัตน์
2. เด็กชายกิตติชัย  ทองประสาร
3. เด็กชายขุนทรัพย์  จิตรส่องแสง
4. เด็กหญิงจิตสิตา  ไชยสุนันท์
5. เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์
6. เด็กชายณัฐกมล  พิกุลศรี
7. เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นวงศ์
8. เด็กหญิงณิศวรา  บางทราย
9. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  จันทร์บูรณ์
10. เด็กหญิงนรากร  กิมโล
11. เด็กหญิงนิรชร  แสนวิเศษ
12. เด็กชายผดุงเกียรติ  กุลหินตั้ง
13. เด็กหญิงพิมลพร  สิ่งประสงค์
14. เด็กชายรุจนเรศ  ทองน้อย
15. เด็กชายวชิรวิทย์  กัลยาณลาภ
16. เด็กหญิงสโรชา  ดวงมาลัย
17. เด็กหญิงอาภัสรา  สลางสิงห์
18. เด็กหญิงุพุทธินันท์  วุศรุตมัย
19. เด็กชายเดชาวัต  ทองมหา
20. เด็กหญิงแพรทองพรรณ  รูปดี
 
1. นางธัญจิรา  ใจสุข
2. นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
3. นางพิมลศรี  จำนงค์วัฒน์
4. นางสาวศิริพร  อุคำ
5. นางเสาวลักษณ์  เวียงอินทร์
6. นางภัทรพรรณ  ธนพุทธิวิโรจน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
3. เด็กชายขุนแผน  พวงพิลา
4. เด็กหญิงคณาพร   คำมุงคุณ
5. เด็กชายจตุพงศ์  พ่อยัน
6. เด็กชายจีรวัฒน์   วัตตะโส
7. เด็กหญิงชนากานต์   จิตอามาตย์
8. เด็กชายชัยวัฒน์   โมกไธสง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมุงคุณ
10. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทมาศ
11. เด็กชายธนาธิป   คำมุงคุณ
12. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
13. เด็กชายธรรมรักษ์  คำมุงคุณ
14. นางสาวนิยะดา   สุระคุปต์
15. นางสาวนุชจรินทร์   คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงปนัดดา   คำมุงคุณ
17. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
18. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ฉิมเพชร
19. เด็กหญิงพรนิภา   พ่อบาล
20. เด็กหญิงพิมพิ์พิมล   ทาศรีภู
21. เด็กหญิงพิยดา   กันแก้ว
22. นางสาวพิลาพร   สอนรัมย์
23. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
24. เด็กชายภัทราวุธ   ขันทอง
25. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
26. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
27. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำมุงคุณ
28. เด็กชายวรินทร  โต๊ะทอง
29. เด็กหญิงวิภาพร   คำมุงคุณ
30. เด็กชายสหพัฒ   เนื่องบุรีรัมย์
31. นางสาวสุรินรัตน์   เกษหอม
32. เด็กหญิงหทัยรัตน์   โคตรพรม
33. เด็กชายอดิศักดิ์   ปะวรนา
34. เด็กชายอนุพงษ์   คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงอรญา   วงศ์กระโซ่
36. เด็กหญิงอรพิชญ์   คำมุงคุณ
37. เด็กหญิงอรอุษา   คำมุงคุณ
38. เด็กหญิงอัญชลี   คำมุงคุณ
39. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นายธีระยุทร   สุคำภา
3. นางไมตรี   ปังอุทา
4. นายคุณากร   แสนเยีย
5. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
6. นางวิญญา   พันธ์สุวรรณ
7. นายสมนึก   เณธิชัย
8. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงอรพิชญ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 1. เด็กชายสัจจะเพชร  อุทาวงค์
 
1. นางพัสมน  นามบุตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  โกศลศักดิ์สกุล
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายพงศ์พล  บุญสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ทูขุนทด
 
1. นางอรกุล  เชื้อทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีวิชา
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  นารีนุช
 
1. นายทวิชพงศ์  คนใจบุญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  สุพร
 
1. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุกฤตา   เขียวขำ
 
1. MissDemetria Lucia  Calzo
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวธัญญารัตน์   เชื้อวังคำ
 
1. นายคำแถน   สุคำภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กหญิงวิยะดา  หมอกคำ
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายถิรภัทร์  อุทัยสาร์
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  วาปี
 
1. นางจินตนา  เอี่ยมอุุตมะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยไธสง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงบุญ
3. เด็กหญิงกาญจนา  องอาจ
4. เด็กชายก้องภพ  สมหวัง
5. เด็กชายฐานัดดล  สุขเกษม
6. เด็กชายณัฐพล  ใจเอื้อ
7. เด็กหญิงตะวัน  รีฮุง
8. เด็กชายทนงศักดิ์  วรสาร
9. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาธิพา
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พาดี
11. เด็กชายธนดล  พ่อศรียา
12. เด็กชายธนายุทธ  แสงประจักษ์
13. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์สอน
14. เด็กหญิงธัญสุดา  คนเพียร
15. เด็กชายนนทพัทธ์  สีดา
16. เด็กหญิงนริศรา  ใจเอื้อ
17. เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณมงคล
18. เด็กชายนิลักษณ์  อุระ
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันบุตร
20. เด็กหญิงปาริตา  วงศรีทา
21. เด็กหญิงพชรพร  วาปี
22. เด็กชายพลพล  พรมมา
23. เด็กชายพัชระพงษ์  ศรีสุข
24. เด็กชายภราดร  รัตนเนตร
25. เด็กหญิงภัสรา  ปัญญาไว
26. เด็กชายภาคิม  นาโสก
27. เด็กหญิงภูวรินทร์  ชาธิพา
28. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมวงษ์
29. เด็กหญิงมุธิตา  ทองโปร่ง
30. เด็กชายรุจนภัทร  พรมมา
31. เด็กชายวรพงษ์  สิงห์สุ
32. เด็กชายวายุ  วงค์สุวรรณ
33. เด็กหญิงสิริการจนา  ชาธิพา
34. เด็กหญิงสิเรียม  อุระ
35. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจเอื้อ
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจเอื้อ
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมหวัง
38. เด็กชายอัครพล  รูปงาม
39. เด็กหญิงแอนธิดา  พรมวิชา
40. เด็กหญิงโสรียา  ภาคี
 
1. นายจิรวัฒน์   ไกยสิทธิ์
2. นายกิตติกร   เมืองโคตร
3. นางทิพย์เกสร    สุนทรส
4. นางเหรียญทอง  นาโสก
5. นายสมศักดิ์  ทองขาว
6. นางกัลยา  สุขรินทร์
7. นายพูนศักดิ์  สุขรินทร์
8. นายสุบรร  สุนทรส
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   โคตรพรม
2. เด็กหญิงกานดา    วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงกานติมา   โคตรพรม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เขียวสะอาด
5. เด็กหญิงจันทกานต์   เสนาน้อย
6. เด็กหญิงจินณภา   โคตรพรม
7. เด็กหญิงจินดารัตน์    คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงช่อผกา   ภักดีแสน
9. เด็กชายทะนง   คำโยธา
10. เด็กชายธงชัย   โคตรพรม
11. เด็กชายธนวัฒน์    เสือคำจันทร์
12. เด็กชายนภา   สมอนา
13. เด็กหญิงนิตยา   วงค์กระโซ่
14. เด็กชายนิติธร   คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงนุชนาถ   ไชยเพชร
16. เด็กชายปฐมพร   โคตรพรม
17. เด็กหญิงประภาพร   จิตอามาตย์
18. เด็กหญิงปรารถณา   เจนสรรพการ
19. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพรนิภา   โคตรพรม
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงพัฒฒนวิภา   ดวงตา
23. เด็กหญิงพัณณิตา   คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงพิชชาภา   สุวาจา
25. เด็กหญิงพิมพ์ดาว   วงค์คระสุ่ม
26. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์กระโซ่
27. เด็กหญิงมะลิวรรณ   กวนหลวง
28. เด็กชายวันดี   โคตรพรม
29. เด็กหญิงวไลรัตน์   คำมุงคุณ
30. เด็กชายสิทธิโชค   ประทุมลี
31. เด็กหญิงสิริลักษณ์   คำมุงคุณ
32. เด็กหญิงสุนิดดา   โคตรพรม
33. เด็กชายอนุรักษ์   ประทุมลี
34. เด็กชายอนุรักษ์   ประทุมลี
35. เด็กหญิงอภัสสรณ์   ประทุมลี
36. เด็กชายอภิชาติ   โคตรพรม
37. เด็กหญิงอรปรียา    โคตรพรม
38. เด็กหญิงอารียา   วงค์กระโซ่
39. เด็กชายอุไลฤทธิ์   เชื้อวังคำ
40. เด็กชายโยธิน   นาแถมทอง
 
1. นางประภัสสร   เชื้อคำจันทร์
2. นางสมจิต    คำมุงคุณ
3. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
4. นางอรวันท์   ประทุมลี
5. นางดาราพร   ทองมหา
6. นางธีระดา   ศรีประสาร
7. นายชันชิต  คำมุงคุณ
8. นายปณิธิ  ซุนซัง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุทาวงค์
2. เด็กหญิงดวงนภา    อุมงค์
3. เด็กชายธวัชชัย   วัฒนพาณิชย์สกุล
4. เด็กชายนัฏฐพล   มาสวน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    วันปลั่ง
6. เด็กชายพัฒนยุทธ    ศรีสมบัติ
7. เด็กชายวงศธร   ราชิวงษ์
8. เด็กชายสิริโรจน์   ธงชัย
9. เด็กหญิงสุพัตรา   ดวงมาลัย
10. เด็กหญิงอรดา   สุวรรณวงษ์
 
1. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
2. นางอารอน  ผลสว่าง
3. นางอุษณี  พรมดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   สุคำภา
2. เด็กชายณัฐพงค์   พุกอุบล
3. เด็กหญิงณัฐภา  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อวังคำ
5. เด็กหญิงพลอยมณี   สุคำภา
6. เด็กชายพุฒินาท   สุคำภา
7. เด็กชายพุฒิเมธ   สุคำภา
8. เด็กชายอมรินทร์  บุญคำ
 
1. นายวัชรา   แสงฤทธิ์
2. นางสุนีรัตน์   นามไธสงค์
3. นางสองสี   เชี่ยวชาญวณิช
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
5. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
8. เด็กหญิงอริสา   ไชยชารี
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ในจิตร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วมั่น
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาศ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิสาร
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทวงศ์
6. เด็กหญิงอรปรียา  ธานี
7. เด็กหญิงอารียา  พุฒป้อง
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  บุญจง
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
5. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
8. เด็กหญิงอริสา   ไชยชารี
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พันทะ
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ทองมหา
4. เด็กหญิงนันท์ชพร  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงบุษยา  สุวรรณโคตร
6. เด็กหญิงปนัดดา   พาลุกา
7. เด็กหญิงผ่องมณี  สุวะนาม
8. เด็กหญิงพจมาน  ราชิวงศ์
9. เด็กหญิงพัชรี   ทอดแก้ว
10. เด็กหญิงพุทธินันท์  วิศรุตมัย
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีสุข
12. เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร
13. เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธ์คูณ
14. เด็กหญิงเพลงพร  เวียงแก้ว
15. เด็กหญิงเอวิตรา  อุปฌาย์
 
1. นางอพิณนา  ขุนทวี
2. นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
3. นางสาวผ่องศรี  กิจจาวิเศษ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนวงค์
2. เด็กชายธนกร  เขตสุภา
3. เด็กชายนำโชค  รูปคม
4. เด็กหญิงนุสบา  บุญเลิศ
5. เด็กชายปฏิภัทร  นามบุตร
 
1. นางเสาวนีย์  คนขยัน
2. นางวาศรี  สุวรรณไตรย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงอรอุษา  คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงลลิดา  ศรีลาดเลา
 
1. นางสาวจิณัฐกานต์  ปฏิจิตต์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย
 
1. MissDemetria Lucia  Calzo
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. นางสาวจริยา  แวงวัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
 
1. นางชูใจ  จิตอามาตย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณิน   บวรกิจเจริญนนท์
 
1. นางกฤษณา  โยวบุตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจันทร์
 
1. นายธีระวัฒน์  นารีนุช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วหาญ
 
1. นายธีรวัฒน์  คนกล้า
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงพิมประภา  คำปัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ถิตย์ฉาย
 
1. นางจุไรรัตน์  แกว่นถิ่นภู
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนาว์สุข
 
1. นางเกศราภรณ์  คนขยัน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายขุนเดช  บุญมี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ดอนสามารถ
3. เด็กหญิงพลอย  อินลี
4. เด็กหญิงวิราพร  บุพชาติ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แก้วสกุลณี
 
1. นางนิญนัญส์  ษุฑษาจันดาวัลย์
2. นายประภาส  ยืนยง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประชุมเหล็ก
 
1. นางสาววรรณิษา  รุ่งโรจน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุรา
2. เด็กหญิงเจนนิตา  แดงบุตร
 
1. นายธนบัตร  พันธุ์น้อย
2. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนพร  วงษ์วัฒนะ
2. เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา
 
1. นางกฤษณา  โยวบุตร
2. นางพจนีย์  ชาววัง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  มูลพรม
2. เด็กชายจักรพรรณ  ศรีประสงค์
3. เด็กชายณัฐวัตร  บัวดี
4. เด็กชายบูรพา  ทวีโคตร
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจทัศน์
6. เด็กชายอนันธชา  อินปาว
 
1. นายยุทธ  ธนธนานนท์
2. นายณรงค์  อาจหาญ
3. นางสาวศรีจิตรา  เมืองโคตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 1. เด็กชายกสิวัฒน์  สมตน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณชัยชนะ
3. เด็กชายวงศ์สวรรค์  นาโสก
4. เด็กชายวีระชน  นาโสก
5. เด็กชายศรันย์  นาโสก
6. เด็กชายอาทิตย์  นาโสก
 
1. นายสมาน  สิงห์ศร
2. นายประยูร  บุญเหลื่อม
3. นายเมตตา  นาโสก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายจักรี  กัญยุตะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งแรง
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีล้วน
4. เด็กชายพงศกร   คำนนท์
5. เด็กชายภัสกร  อังคะณา
6. เด็กชายภูระพงษ์  กาเผือก
7. เด็กชายวิเชษฐ  บุญภา
8. เด็กชายอนุสรณ์  อินทสิงห์
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางเกรียงวัลย์  แสนโคตร
3. นายปิยะมาศ  ขวานคร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. นายณัฐพงศ์  ซาเสน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
4. นางสาวนิตยา  ดีดวงพันธ์
5. นางสาวปนัดดา  ซาเสน
6. นายพงษ์สิทธิ์  ซาเสน
7. นางสาวพลอยพรรณ  ซาเสน
8. นางสาวสายธาร  อุณวงค์
9. นางสาวสุพิชชา  ซาเสน
10. นายอรรถกร   ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา  คนหาญ
3. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธนกฤต  กุลจรัสธาดา
2. เด็กชายธนากร  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยพันธ์
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โพธิมัติ
5. เด็กหญิงวัลลภา   คำโยธา
6. เด็กหญิงวิชญาพร  กลางประพันธ์
7. เด็กหญิงศิริญญา   พันธ์คูณ
8. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือทอง
9. เด็กหญิงอริศรา  จวงกช
10. เด็กชายเหมากร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางสาวจีระภา  กุลศรีวนรัตน์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภูมิลา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำพิลา
3. เด็กชายภานุพงศ์  คำพิลา
4. เด็กชายศตวรรษ  กงนะ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สิมมาลา
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้อย 1. เด็กหญิงภัคจิรา   คนขยัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมสุพันธ์
3. เด็กหญิงวริศรา   รัตนโสภา
 
1. นางศิรญาภรณ์   เผ่าภูไทย
2. นางศรีนวล   พละพร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. นายธวัชชัย  โสดา
2. นางสาวนันทพร  มูลพรม
3. นางสาวปิยธิดา  บุตรกาล
 
1. นางสาวคีรีบูรณ์    สีทา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายธรรมรักษ์   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงรวงข้าว   คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   อุปัญชาย์
 
1. นางวิญญา   พันธุ์สุวรรณ
2. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายจิระวัตร  สายสุด
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์ราช
3. เด็กหญิงสุธินันท์  คำพิลา
 
1. นางชุติมา  ซาหา
2. นางราตรี  อินไชยา
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 1. เด็กชายพงศกร  อินอ่อน
 
1. นายโกวิท   ปัททุม
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายภูพญา  ภูท้าว
 
1. นายเจษฎาภรณ์   เมืองโคตร
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายรณฤทธิ์   บุญยะฤทธิ์
 
1. นายเจษฎาภรณ์   เมืองโคตร
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คนไว
 
1. นายฉลอง  อุณวงค์
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายนพรัตน์   เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส   สุขขา
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
 
1. นายธีระยุทธ    สุคำภา
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายภควัต   สิงห์นวน
 
1. นายธีระยุทธ   สุคำภา
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติยา   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร   สุคำภา
4. เด็กชายชูศักดิ์   วงค์กระโซ่
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   เชื้อคำฮด
6. เด็กชายต้นตการณ์   มะโนชัย
7. เด็กชายธนูศิลป์    สุคำภา
8. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคำฮด
9. เด็กชายธีระพันธ์   คำมุงคุณ
10. เด็กชายนพรัตน์    เชื้อคำจันทร์
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เหง้าโอสา
12. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
13. เด็กหญิงพิศสวาท   วงษ์กระโซ่
14. เด็กชายภาคิน   สุคำภา
15. เด็กชายภูมินทร์   เชื้อคำจันทร์
16. เด็กหญิงมณีนุช   เชื้อคำฮด
17. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
18. เด็กหญิงวรรวิภา   เชื้อคำจันทร์
19. เด็กชายวัชระ    สุคำภา
20. เด็กหญิงวิชชุอร   เหง้าโอสา
21. เด็กหญิงศศิตา   เชื้อคำฮด
22. เด็กชายศักรินทร์   เหง้าโอสา
23. เด็กชายสราวุฒิ   สุคำภา
24. เด็กหญิงสาลิกา   เชื้อคำฮด
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
26. เด็กหญิงอัญมณี   คำภูมี
27. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
28. เด็กหญิงเกศราพร   ผิวขำ
29. เด็กชายเกษมสันต์   สุคำภา
30. เด็กหญิงโสภิดา   เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส   สุขขา
2. นางจิตตรา   สุขขา
3. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
4. นายกีรติ  ธุลี
5. นายอนุรักษ์  สืบสะอาด
6. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
7. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
3. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   วัตโส
5. เด็กหญิงชลดา  วงค์กระโซ่
6. เด็กหญิงณัฐชา  ค
7. เด็กชายณัฐพงษ์    คำมุงคุณ
8. เด็กชายธนาธิป   คำมุงคุณ
9. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
10. เด็กหญิงปนัดดา   คำมุงคุณ
11. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
12. เด็กหญิงพรณิภา   พ่อบาล
13. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
14. เด็กหญิงพิมพิพิมล   ทาศรีภู
15. เด็กหญิงพิยะดา  กันแก้ว
16. เด็กชายภควัต   สิงห์นวน
17. เด็กชายภัทราวุธ    ขันทอง
18. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
19. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
20. เด็กหญิงรวงข้าว   คำมุงคุณ
21. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำมุงคุณ
22. เด็กชายวรินทร   โต๊ะทอง
23. เด็กหญิงศิริขวัญ   อุปัญชาย์
24. เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ
25. เด็กหญิงหทัยรัตน์   โคตรพรม
26. เด็กชายอนุพงษ์  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญเดช
28. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรพรม
30. เด็กหญิงโพชิญา  ฉากกิ่ง
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ   สุคำภา
3. นางไมตรี   ปังอุทา
4. นายคุณากร   แสนเยีย
5. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
6. นางวิญญา    พันธ์สุวรรณ
7. นายสมนึก   เณธิชัย
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยบัน
2. เด็กหญิงสมฤทัย   ไตรพิษ
 
1. นายฤษพัฒน์   สุคำภา
2. นางนิดติยา  เสริมทรัพย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำใบ
2. เด็กชายอนุชา  สังคะฤกษ์
 
1. นางชญานิศ  ประเทพา
2. นางสาวจินตนา  โคตรพัฒน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายชานนท์  จุลดาลัย
2. เด็กชายณัฐพล  คำพิลา
3. เด็กชายอรุโณทัย  อาจวิชัย
 
1. นายสกลวรรธ   เดชะคำภู
2. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กหญิงณิชนันท์   อินาลา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สุจันดา
 
1. นายอุดมทรัพย์  สายสา
2. นางสาวจุรารัตน์  เชื้อเมืองแสน
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 1. เด็กชายธีระพงศ์  ศรีบุรมย์
2. เด็กชายวัชระ  ศรีบุรมย์
 
1. นายสมทัด  วังคะฮาต
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายลัทธพล  ศรีประทุมภรณ์
2. เด็กชายอิทธิกร  คนตรง
 
1. นายครรชิต  พงษ์เจริญ
2. นายมงคล  ตรงเที่ยง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายธนรักษ์  วงษ์ศรีทา
2. เด็กชายเกริกพล  ฤทธิ์รงค์
 
1. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
2. นายนรุตย์ชัย  นิ่มมุกดา
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1. เด็กชายธีรวิช  สุขศรี
2. เด็กหญิงสุธินี  บุญสิม
 
1. นายโกสินทร์  พรหมเสนา
2. นายสุภาพ  สกุลไทย
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กหญิงจีรภา  บุญวาด
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วงค์กระโซ่
 
1. นางรัชนี  ดุสอน
2. นางน้ำฝน  ประคองสิน
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  เศษประโคน
2. เด็กหญิงศรุตา  ผากา
 
1. นายหนูไกร  มณีทรัพย์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สมสวย
2. เด็กชายทักษิณ  ปาหลา
 
1. นายกฤษพัฒน์   สุคำภา
2. นางรสา   ก้านสันเที๊ยะ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยั่ง
2. เด็กชายไพวัลย์  คนคล่อง
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายสุเนตร  ศรีสร้อย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
2. เด็กชายถิรศักดิ์  คำมุงคุณ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  คำมุงคุณ
 
1. นางอรวันท์  ประทุมลี
2. นางอรอุมา   คำมุงคุณ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายกิตติธัช  ยารักษ์
2. เด็กชายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายเมธิชัย  เพ็งสา
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กชายธราดล   พรมมีสวาท
2. เด็กชายปกรณ์    วงค์วรรณ
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์    จันรอง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสุมาลี    นามแสง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  สาแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเรืองนาม
 
1. นายบุญรอด  ริมทอง
2. นายประยูร  บุญประสพ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กหญิงชลิตา   บาดตาสาว
2. เด็กหญิงละอองดาว  เรืองดาว
3. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์กระโซ่
 
1. นายไมตรี  พนันชัย
2. นายวัชรศักดิ์  วงศ์กระโซ่
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งนาง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา   ซองศิริ
2. เด็กหญิงปณิตรา   สืบสิงห์
3. เด็กหญิงรสริน   วลัยใจ
 
1. นายเตรียมศักดิ์   โพธิ์สีลา
2. นางวิลาสินี   ภูผาศรี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชนัชชา  อนันต์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะอิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงมิรินทรา  ใจช่วง
6. เด็กหญิงอารียา  เมืองโคตร
 
1. นายชำนาญ  ทาสีภู
2. นางวันเพ็ญ  ทาสีภู
3. นางวรรณา  รัตนมาลี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงทับทิม  พ่อโพธิ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  รูปงาม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลือนันต๊ะ
4. เด็กหญิงวรรณณิภา  บางทราย
5. เด็กหญิงอวัสดา  ว่องไว
6. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นายละพิน  สมบูรณ์
2. นางบัวผัน  อาจวิชัย
3. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาพร  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายเด่นพงษ์  สำราญจักร
2. นางธนวรรณ  บุญภิละ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กหญิงพรระวี   ชาลือ
2. เด็กหญิงพัชรี   ตั้งใจ
3. เด็กชายศิริประภา    เพ็ชคง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสาวอะนันท์   จันทะวัช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงจินดา  นวลติ่ง
2. เด็กชายจิรวงศ์  แสนศรี
3. เด็กหญิงวราพรรณ  วันโท
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายบรรณสรณ์  นาโสก
2. เด็กชายปฏิภาณ  ติยะโคตร
3. เด็กชายสถาพร  สายแวว
 
1. นายเชิดชัย  การสำเนียง
2. นางทิพย์วรรณ  ลอดคูบอน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปัทวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  ซาผู
3. เด็กหญิงเกศกนก  เสนสาร
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นางธวิตา  เหล่าน้อย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมคะเนย์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงมาริสา  มาจันทร์
 
1. นางปริญญา  ผิวขำ
2. นางพลสวัสดิ์  วังคะฮาต
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงปุณณษา  อัฐนาค
2. เด็กหญิงศศิประภา  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผิวเหลือง
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางวลีรัตน์  วงค์ศรีชา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงจริยา  คนไว
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผิวเหลือง
3. เด็กชายสิทธิชัย  ซอนพา
 
1. นางประจวบ   กุลวงศ์
2. นายเข็มพร  บุญเกื้อ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงศุภากร  บันตะบอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงสุวดี  ใจทัด
 
1. นางประจวบ  กุลวงศ์
2. นางกรรณิการ์  ชุมแวงวาปี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 1. นางสาวฐานมาศ  เผ่าพันธ์
2. นายธีรพันธ์  บางทราย
3. เด็กชายนันทศักดิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวศรีจิตร  เมืองโคตร
2. นางจุไรพร  วงศ์หลัง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร   สีมันตะ
2. เด็กหญิงกมลชนก   สีมันตะ
3. เด็กหญิงวันดี   โพทวี
 
1. นางลัดดาวัลย์   สุวรรณพันธ์
2. นางเบญจวรรณ   เรืองแสน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นายบุญฤทธิ์   พรมสุรินทร์
2. นายพงศ์เทพ  อนันต์
3. นายอธิชัย  สาธุ
 
1. นายสุภชัย  สุริยะกมล
2. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี
 
1. นางวรรณภา  ว่องไว
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย 1. เด็กหญิงญาณิน  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงธนพร  สุริยันต์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญวาล
 
1. นางประภาพันธ์  ธิสานนท์
2. นางปริยา   คำมุงคุณ
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปวริศา  ถูกจิตร
3. เด็กหญิงศิรินภา  ทวีโคตร
 
1. นางจิรัชญา  จันทร์วงศ์
2. นางสาวชาวดี  เพียรไลย์
 
181 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงพัชรพร  แสนโสม
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  คนขยัน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อกอุ่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศ์อุด
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ประถม
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กชายวิจิตร  แข็งแรง
 
1. นางสาวจันทร์ทรา  แข็งแรง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเขือง 1. เด็กหญิงสุนิพา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  พันดวง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 1. เด็กชายนวพล  ราชิวงศ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เบญยมาตร
 
1. นางสาวอนัญพร  ผลาเหิม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซาเสน
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงปราณี  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงอริศรา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชามกระโทก
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
2. นางยุพดี  บุทธิจักร
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวขำ
2. เด็กหญิงชลิตา  สุพร
3. เด็กหญิงถาวรีย์  นพชัยเตชากิตติ์
 
1. นางมิตย์ทยา  ขจรฤทธิ์
2. นางสาวนิศากร  ผิวขำ
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นางสาวศิริกานต์  เหลาศรี
2. นางสาวอริสา  พรทุม
 
1. นางอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
2. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติธร  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  บุทธิจักร์
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์
2. นางประภาศรี  ลาลำโกน
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
2. เด็กชายสุทธิภัทร   น้ำแก้ว
 
1. นางอนุสรณ์  อาจเอี่ยม
2. นางคำใบ  อ่อนบัวขาว
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายทวีศักด์  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  ศรีสิงห์
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
2. นางจีราภรณ์  ทัศคร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปาวงค์
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางเหรียญทอง  นาโสก
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กชายโชคทวี  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวอนัญพร  ผลาเหิม
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  รุ่งแสง
 
1. นางเครือวัลย์  ปานอีเม้ง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายอานุภาพ  โคตรพรม
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเขือง 1. เด็กหญิงฉัตรขวัญ  สุวรรณศรี
2. เด็กชายพงศ์ธร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  อินานันท์
4. เด็กหญิงศิรรัมภา  ปากหวาน
5. เด็กหญิงสุนิพา  สุวรรณศรี
6. เด็กชายอภิรักษ์  อุระ
 
1. นายศุภกร  สุวรรณศรี
2. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
3. นายประสิทธิ์  คนเพียร
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ4 1. นางสาววิภาวัลย์  เสียงเพราะ
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงเอวิภา  แข็งแรง
 
1. นายคำฮาง  รัชอินทร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปัทมา  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 1. เด็กชายสุริยัน    อุประ
 
1. นายอำนวย   ซามงค์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดานคำ 1. เด็กชายธีระพงศ์  มะลิลา
 
1. นางธัญนาฏ  ว่องสาริกัน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หลงมีวงค์
 
1. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงยุพิน  มูลแก้ว
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวภู 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเรืองนาม
2. เด็กชายพนมรุ้ง  มัชนา
3. เด็กชายวิษณุ  นาโสก
 
1. นางสาวรำไพ  คนเพียร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คนเพียร
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธนากรณ์  รูปงาม
2. เด็กชายอภินันท์  รูปงาม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน   อาจวิชัย
2. นายสุภชัย   สุริยะกมล
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายตรีเพชร  โคตรพรม
2. เด็กชายนครินทร์  วงสะชุม
3. เด็กชายมนัญชัย  ดวงธนู
 
1. นายคุณากร  แสนเยีย
2. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ฮุยทา
2. เด็กชายวัชรากร  พรหมเสนา
3. เด็กชายโสพิพัฒน์  พรหมเสนา
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
2. นายอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อนันต์
2. เด็กชายประวิทย์  เมืองโคตร
3. เด็กชายปิติ  ทองเภา
 
1. นางนางสุมาส  เบญมาตย์
2. นายนัธพงค์  เบญมาตย์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงมนทิรา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงรัตนา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางกรรณา  รัตนมาลี
2. นางจันเพ็ญ  ทาสีภู
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายวันชนะ  โคตรพรม
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
2. นางสาวรำไพ  ไชยยนต์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กชายจักรพันธ์  จำปา
2. เด็กชายประถมพงษ์  หาสุข
 
1. นางสาวอนัญพร    ผลาเหิม
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 1. เด็กชายฐาปนินทร์   พันธุจินะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   คนเพียร
3. เด็กหญิงวิทิตา   คนเพียร
 
1. นายกริชติกร   อินทะวงษ์
2. นางพนิดา  คนเพียร
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 1. เด็กชายชินวัตร   คำนนท์
2. เด็กชายฐิติพงษ์   คนเพียร
3. เด็กชายสุรชัย  มุลชาติ
 
1. นายกริชติกร  อินทะวงษ์
2. นางสาวนิตยา   สุพร