หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 6 18 12
2 004 โรงเรียนคำสายทองวิทยา 0 0 0
3 005 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 5 8 6
4 006 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 28 54 36
5 007 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 20 35 26
6 008 โรงเรียนชุมชนนาโสก 6 10 7
7 260 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 6 15 6
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 3 4 3
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 0 0 0
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 1 5 2
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 37 152 69
12 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 7 21 9
13 019 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 1 1 1
14 018 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 18 49 29
15 016 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2 4 3
16 017 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 12 18 15
17 029 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 3 13 6
18 030 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 5 17 8
19 031 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 5 29 11
20 032 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 12 27 20
21 239 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 22 60 35
22 033 โรงเรียนบ้านกกตูม 13 23 16
23 034 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 3 7 4
24 035 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 1 2 1
26 037 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 5 23 8
27 039 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 11 21 18
28 036 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 6 20 10
29 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 2 7 2
30 045 โรงเรียนบ้านขัวสูง 2 2 2
31 046 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านคันแท 0 0 0
33 050 โรงเรียนบ้านคำดู่ 2 6 4
34 051 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 4 5 5
35 052 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 0
36 053 โรงเรียนบ้านคำบง 2 1 3 2
37 054 โรงเรียนบ้านคำบง1 9 18 10
38 055 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 10 15 10
39 056 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 6 9 9
40 057 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 0 0 0
41 058 โรงเรียนบ้านคำพอก1 12 48 25
42 059 โรงเรียนบ้านคำพอก2 2 6 4
43 060 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 4 3
44 062 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 14 42 21
45 064 โรงเรียนบ้านคำฮี 8 23 14
46 049 โรงเรียนบ้านคำเขือง 6 13 8
47 061 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
48 063 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 6 4
49 047 โรงเรียนบ้านค้อ 8 17 15
50 075 โรงเรียนบ้านงิ้ว 21 57 31
51 076 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 8 16 12
52 077 โรงเรียนบ้านชะโนด1 16 30 16
53 078 โรงเรียนบ้านชะโนด2 42 147 72
54 079 โรงเรียนบ้านซ่ง 5 8 6
55 086 โรงเรียนบ้านดง 12 48 19
56 080 โรงเรียนบ้านดงมอน 3 5 3
57 081 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 25 11
58 082 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 9 48 21
59 083 โรงเรียนบ้านดงยาง1 7 14 10
60 085 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 18 14
61 084 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 7 4
62 087 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 4 3
63 088 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 3 6 5
64 089 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 1
65 090 โรงเรียนบ้านด่านมน 1 3 2
66 091 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 6 5
67 092 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 6 13 8
68 093 โรงเรียนบ้านทรายทอง 7 37 19
69 095 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 0 0 0
70 094 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 1 2 2
71 096 โรงเรียนบ้านนากอก 3 3 3
72 097 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 6 3
73 098 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ 2 5 4
74 099 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 6 21 7
75 100 โรงเรียนบ้านนาคำน้อยวิทยา 1 2 2
76 101 โรงเรียนบ้านนาดี 2 0 0 0
77 102 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 6 17 11
78 104 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 32 73 55
79 105 โรงเรียนบ้านนาตะแบง2 0 0 0
80 106 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 4 43 11
81 107 โรงเรียนบ้านนาทาม 17 39 28
82 109 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 0 0 0
83 108 โรงเรียนบ้านนาป่ง 2 18 5
84 114 โรงเรียนบ้านนามน 1 3 2
85 115 โรงเรียนบ้านนาม่วง 3 5 4
86 116 โรงเรียนบ้านนายอ 6 20 9
87 117 โรงเรียนบ้านนายาง 3 8 5
88 118 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 3 5 5
89 119 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 7 20 13
90 120 โรงเรียนบ้านนาสะโน 3 9 5
91 123 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 5 9 6
92 124 โรงเรียนบ้านนาหลวง1 0 0 0
93 125 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 4 8 6
94 126 โรงเรียนบ้านนาหลัก 4 6 5
95 127 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 2 6 4
96 128 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 2 4 2
97 129 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 32 14
98 121 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย 2 6 4
99 112 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 6 11 8
100 103 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 5 4
101 110 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 4 20 8
102 111 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 0 0 0
103 113 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 43 71 62
104 122 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 0 0 0
105 133 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0
106 132 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 1 3 2
107 130 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 2 4 4
108 131 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 31 75 49
109 144 โรงเรียนบ้านบะ 9 23 14
110 145 โรงเรียนบ้านบาก ๑ 0 0 0
111 146 โรงเรียนบ้านบาก2 34 60 52
112 132146 โรงเรียนบ้านบาก2 1 2 2
113 147 โรงเรียนบ้านบุ่ง 11 25 13
114 148 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 4 7 6
115 152 โรงเรียนบ้านปากช่อง 2 6 4
116 149 โรงเรียนบ้านป่งขาม 0 0 0
117 150 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 16 20 18
118 151 โรงเรียนบ้านป่งโพน 9 16 13
119 155 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 0 0 0
120 157 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 1 1
121 154 โรงเรียนบ้านป่าเตย 23 34 29
122 153 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 2 2
123 156 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 12 28 21
124 160 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 0 0 0
125 161 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 12 19 14
126 163 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 4 5 5
127 164 โรงเรียนบ้านพังคอง 23 59 33
128 174 โรงเรียนบ้านภู 1 1 1
129 170 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0
130 172 โรงเรียนบ้านภูล้อม 3 9 4
131 173 โรงเรียนบ้านภูวง 0 0 0
132 171 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 21 39 29
133 177 โรงเรียนบ้านมะนาว 9 17 9
134 175 โรงเรียนบ้านม่วง 3 12 5
135 176 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 2 2 2
136 179 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 5 6 5
137 181 โรงเรียนบ้านวังนอง 2 5 3
138 182 โรงเรียนบ้านวังไฮ 2 3 3
139 184 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 3 9 6
140 186 โรงเรียนบ้านสงเปือย 3 13 6
141 185 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 7 9 7
142 188 โรงเรียนบ้านสองคอน 12 39 20
143 189 โรงเรียนบ้านสานแว้ 13 36 19
144 190 โรงเรียนบ้านสามขัว 4 7 6
145 191 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 25 46 30
146 187 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 14 27 21
147 193 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 1 2 1
148 194 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 9 2
149 195 โรงเรียนบ้านหนองคอง 3 10 3
150 197 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 5 4
151 198 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 2 5 2
152 199 โรงเรียนบ้านหนองบง 18 37 26
153 200 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 9 2
154 201 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 16 10
155 202 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 3 3 3
156 205 โรงเรียนบ้านหนองยาง 25 61 36
157 209 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 3 3 3
158 208 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 2 5 3
159 210 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 5 13 8
160 211 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 0 0 0
161 212 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 26 106 53
162 204 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 7 7
163 214 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 10 25 17
164 213 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 28 57 37
165 196 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 8 16 12
166 132196 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1 2 2
167 207 โรงเรียนบ้านหนองแวง 35 70 57
168 206 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 13 24 21
169 215 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 1 1
170 216 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 5 14 7
171 203 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 3 3
172 217 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
173 218 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 1 1 1
174 226 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 1 1 1
175 227 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 15 33 20
176 219 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 3 2
177 220 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 6 8 7
178 221 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ 5 10 8
179 222 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 7 9 8
180 223 โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี 2 3 2
181 224 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 0 0 0
182 238 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1 3 2
183 159 โรงเรียนบ้านเปียด 4 8 4
184 158 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 3 9 4
185 228 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 0 0 0
186 237 โรงเรียนบ้านเหล่า 12 31 20
187 230 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 21 41 30
188 231 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 2 2 2
189 232 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 0 0 0
190 233 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 20 59 32
191 234 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 6 19 12
192 235 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 30 73 48
193 236 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 8 14 11
194 229 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 3 2
195 043 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 2 2 2
196 040 โรงเรียนบ้านแก้ง2 8 19 14
197 041 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 0 0 0
198 042 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 7 13 10
199 162 โรงเรียนบ้านแฝก 7 29 14
200 178 โรงเรียนบ้านแมด 1 2 1
201 183 โรงเรียนบ้านแวง 3 3 3
202 065 โรงเรียนบ้านโคก1 1 3 2
203 066 โรงเรียนบ้านโคก2 7 13 10
204 067 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 1
205 068 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 12 34 20
206 069 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 5 9 7
207 070 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 2 3 2
208 071 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 1 2 2
209 072 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 10 34 14
210 073 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 1 1
211 074 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 0 0 0
212 135 โรงเรียนบ้านโนนตูม 3 7 6
213 136 โรงเรียนบ้านโนนยาง 28 45 33
214 137 โรงเรียนบ้านโนนศรี 4 7 5
215 140 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 18 44 25
216 138 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ 1 2 2
217 139 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 3 12 6
218 141 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 8 18 14
219 142 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 3 2
220 143 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 13 25 21
221 134 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 2 3 3
222 165 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 1 1
223 168 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 16 50 32
224 132168 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1 2 2
225 167 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 13 22 15
226 166 โรงเรียนบ้านโพนแดง 0 0 0
227 169 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 4 6 5
228 192 โรงเรียนบ้านโสก 16 51 27
229 180 โรงเรียนบ้านไร่ 1 6 2
230 240 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 17 40 23
231 241 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 5 7 6
232 242 โรงเรียนมุกดาลัย 36 83 57
233 132242 โรงเรียนมุกดาลัย 2 2 2
234 245 โรงเรียนร่มเกล้า 46 172 86
235 247 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 35 74 52
236 248 โรงเรียนสยามกลการ4 16 28 24
237 249 โรงเรียนสยามกลการ5 0 0 0
238 250 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 3 16 6
239 251 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 2 7 3
240 252 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 26 56 35
241 257 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 27 88 42
242 262 โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา 7 9 8
243 022 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 4 5 5
244 243 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0
245 244 โรงเรียนเมืองใหม่ 0 0 0
246 009 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม 13 29 19
247 001 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 7 29 12
248 002 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 14 37 26
249 023 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 10 56 18
250 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 2 7 4
251 024 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 3 4 3
252 253 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 20 30 22
253 254 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 0 0 0
254 256 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 1
255 258 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 7 9 7
256 259 โรงเรียนอนุบาลสุพร 0 0 0
257 020 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 15 28 19
258 025 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 24 57 33
259 255 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 4 8 6
260 026 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 5 11 7
261 132026 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1 2 1
262 027 โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 1 1 1
263 246 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 0 0 0
264 021 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 13 77 24
รวม 1918 4778 2908
7686

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]