หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mdh1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายคงชัย คนหาญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางรังสี นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กุโบลาครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุทัย ไวว่องครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางสาวกรวิกา เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางกิตกร วรรณพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
3. นางวชิราลักษณ์ จันทรสาขาครูโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการ
4. นางพิกุล ตุระซองครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางยุพา เชื่้อคำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเพ็ง ก้องเสียงครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนพร บรรลุพรครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
4. นายคชานน สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพรพินิจ เผ่าภูไทยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายคงชัย คนหาญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล พละพรครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นางนิติกุล เสียงล้ำครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางมนพัทธ์ รุ่งปริยศรีสกุลครูโรงเรียนสงเปือยเหนือกรรมการ
5. นางเรืองไร อาจวิชัยครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางพยมตรา อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑รองประธานกรรมการ
3. นางอมร แก่นงามครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางกุลธนิต โคตรพันธ์ครูโรงเรียนดงยาง ๑กรรมการ
5. นางกมลกานต์ สวางวงษ์ครูโรงเรียนเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ โคตรสุโพธิ์ครูโรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน ประคองสินครูโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
4. นางลำไย นาฤทธิ์ครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวานครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายคงชัย คนหาญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพัฒน์ ลาลำโกนครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลรองประธานกรรมการ
3. นายบัญฑิต บุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางธรรมพร ศรีมุกดาครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา ไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา เจริญราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านบะรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด เพชราเวชครูโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
4. นางจอมใจ รัตนไชยศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางสุภารัก กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมร พรอร่ามครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีภรณ์ คนหาญครูโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางนิพาพร กิตติพรครูโรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณกรรมการ
5. นางชมัยพร เสียงล้ำครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดาราเรศ ธงวาสครูโรงเรียนบ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นางสนาน ลาภภิญโญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ ดวงขันธ์ครูโรงเรียนบ้าานซ่งกรรมการ
5. นางชุติมา ช่อวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายคงชัย คนหาญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสามิตร อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ารองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิไล เฉลิมชาติครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
4. นางไสว ศรีมณีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางรัตนา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางกาศอัมพร ชุมนาเสียวครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวท เชิดบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
4. นางสุพิชชญา ใจช่วงครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินบรมราชินี ๘๔ พรรษากรรมการ
5. นางจิราพร รองเมืองครูโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุดม ส่วยโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตยประธานกรรมการ
2. นางอิศราภรณ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง คุ้มนายอครูโรงเรียนบ้านชะโชด 1กรรมการ
4. นายสำราญ คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางจิรภา พรหมวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
6. นางสาวจันทร์ทนกาญจน์ สุนทรสครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ดร.วรกัญญาพิไล แกระหันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
3. นางสุทิศา ชัยปัตถาครูโรงเรียนบ้านคำพอก 1กรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ บุทธิจักรครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอภินันท์ หมั่นสิงห์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายสมยศ ซาเสนครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ โขติประเสริฐครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นางสาวอัญชรี วิเศษดีครูโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
4. นางวิภา คนหาญครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางสาวพัทธ์ธีรา บับพานครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นางไพลินทร์ เทพพรรทาครูโรงเรียนบ้านพานอ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ มัธยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางประยงค์ เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางวลิดา บุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางจินตนา สายคงครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางจรูญศิล อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุรไกร แสนโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรดา ใญ่ยะพงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
3. นางยิ้มละไม เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพิไลวรรณ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางอาภรณ์ นารีนุชครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวรารัตน์ บุญชำครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ มัธยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางประยงค์ เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางวลิดา บุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางจินตนา สายคงครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางจรูญศิล อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุรไกร แสนโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นางพิรดา ใญ่ยะพงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
3. นางยิ้มละไม เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
4. นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางอาภรณ์ นารีนุชครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวรารัตน์ บุญชำครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายยุทธพล คำมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา ขำคมครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายจิรัฐวัตนา พรหมพิงค์ครูโรงเรียนบ้านดอนป่าแคนกรรมการ
4. นางเฉลียว คู่กระสงข์ครูโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นายสุเทพ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านนาหัวภูกรรมการ
6. นายวิทยา เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
7. นายคุณากร แสนเยียครูโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไชยยา สาระไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ้มไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นามแสงครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
3. นางประทุมวัลย์ ทองมนต์ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1กรรมการ
4. นางสุนทร จันหาครูโรงเรียนบ้านนาหินกองกรรมการ
5. นางสาวพัชยา ภุชโรครูโรงเรียนสยามกลกาล 4กรรมการ
6. นางศิวพร อาจหาญครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นางยุคล เทพวงษาครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไร เรืองธรรมผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชัยยา จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นางศิรประภา เยี่ยมพลังครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี ยืนยั่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชุมพล ประเทพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ผิวเหลืองครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นายวสันต์ อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดกรรมการ
4. นางสาวดอกมะลิ ใจตรงครูโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
5. นางภานุวรรณ นวลมณีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
6. นางพรรณเพ็ญ เชิดโกทาครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ลมงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร เครือเขื่อนเพชรครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางดาราพร ทองมหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมืองกรรมการ
5. นางสาวยุวรัตน์ คนหาญครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ พันดวงครูโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิน อินไชยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชาญณรงค์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นายสมชาย ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
4. นางอวยพร เบญมาตย์โรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ไชยยนต์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสุดใจ รากวงค์โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุรสิทธิ์ กาฬมาตย์โรงเรียนบ้านศรีบุุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี่ยม บุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยังประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ฤทธิวงค์โรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
4. นายคชานน สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพันติการ ศรีมาชัยโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
7. นางวนิดาพร วรวิรุฬหวงศ์โรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธวัช สุขบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ วิเศษแก้วโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรุ้งชีวา วังโคตรแก้วโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวเอื้องดอย ซาเซนโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเดชดำรง ตุระซองผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ ๔ประธานกรรมการ
2. นางวิลาพร จักษุมาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
3. นางสาวนาตญา นวลเจริญโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
4. นางวลัยพร เหลือศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร โต้ชารีโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุเพศ วุฒิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ พลสงครามครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางอรวันท์ ประทุมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายชัยยะ พรมพิศครูโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนกรรมการ
5. นางวัลลภา จันทร์เผือกครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบางทรายกรรมการ
3. นายกฤษฎา ปาวงค์ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
4. นายวัชระ ก้อนคำตันครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
5. นางอารี วรรณทองครูโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฐนิศรา นักลำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ พรไชยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ กุลสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ คนไวครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางจรินทิพย์ พันโกฏิครูโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปิโย ลุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทองประธานกรรมการ
2. นายพลายแก้ว แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางนรินทิพย์ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
4. นายมณีรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาหินกองกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิชชา ศาสตราชัยครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอังกูร อ้วนพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านคำประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ บุญภิละครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางนภาพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๑กรรมการ
4. นางสาวนิตยา สุพรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
5. นางนันทพร อินทร์หาครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสาน จันทร์เผือกผู้อำนวยการโรงเรียนคำสายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชมเชย อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
3. นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการ
4. นางปรียารัตน์ ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
5. นางสาวณัฐมน สมตนครูโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุนทร ไชยพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ปัญญาวงศ์ครูโรงเรียนห้วยยางจอมมณีกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ทวีบุตรครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
4. นายยุทธนา เชื้อคมตาครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
5. นายอมรเทพ เขมะปัญญาครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
6. นายกี้ พรมหวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยหิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษมประธานกรรมการ
2. นายมนาส สาระไชยครูโรงเรียนบ้านโนเกษมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
4. นายสิทธิลักษณ์ แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านคันแทกรรมการ
5. นายชุมพล วรรณสาครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
6. นายเฉวียน วรรังสิมันต์ครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางธนิศรา นักลำผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ปรืญญ์ เทพคำพาครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
3. นายกัลยา เมืองฮามครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
4. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายประพาส เหง้าเกษครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ๒กรรมการ
6. นายสีสวรรค์ ศรหริ่งครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิสิฎฐ์ จันปุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายยอด สะตะครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ธงยศครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายคชานน สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรัพย์ผลครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประชาน แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสกประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพิยาสรรค์กรรมการ
3. นายคชานน สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา ถวิลถึงครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
5. นายบุญตา เสนาครูโรงเรียนบ้านหนองกระยังกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมัย แก้วเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยประธานกรรมการ
2. นายระกัณฑ์ นิลโสมครูโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
3. นางทิพวรรณ บุญวาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ดวงขาวครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
5. นางเบญจรงค์ วิเศษศรีครูโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิปพร้อยสุพิณ-บ้านโคกตะแบงประธานกรรมการ
2. นางนวกนก โฉมลักษณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไขกรรมการ
3. นางเดือนฉาย พาลุกาครูโรงเรียนพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางภัชราภรณ์ ทองดีครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวิภารัตน์ จิตจักรครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ปรีประสาทผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่าง ทองดีครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
3. นางหยาดทิพย์ ซีซองครูโรงเรียนบ้านนอุดมกรรมการ
4. นางมณฑิตา เพ็งพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางสุวัน วิเศษศรีครูโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐกิตติ์ คำมะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีทวีกาศครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2กรรมการ
4. นางสาวณิชชา แสไพศาลครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นางสำราญ นิลวดีครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพนัส กงกาหนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา สมลับครูโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
3. นางดอกอ้อ เดชกุญชรครูโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
4. นายเชาน์วัศ์ สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางวรรณิญา คัดถาวรครูโรงเรียนบ้านคำบง 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเพศ ยุติพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
2. นายอดิศร บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
3. นางสาววิริยะ ยืยยงครูโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ สืบสาครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสาวจันสุดา สวัสดิวงศ์ไชยครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญเติมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่ประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ อิ้มพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
3. นางหทัยภัทร ธานีครูโรงเรียนบ้านคำบง1กรรมการ
4. นายอำนาจ วังคะฮาตครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านวังนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญชอบ อุสายผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ 11ประธานกรรมการ
2. นายชัยยา วงศาภิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการ
3. นายวุฒิวา อุดโทครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
4. นายปรีชา นามเหลาครูโรงเรียนบ้านท่าห้วยคำกรรมการ
5. นายไมตรี สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภรณ์ นาโสกครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการ
3. นายอภินันทิชัย แกระหันครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายรัชพล สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านโคก 2กรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ โพธิ์บุตรครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เงินหล่อครูโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวพรทิวา ยืนยงครูโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณฯกรรมการ
4. นายฉลอง อุณวงค์ครูโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นายสุวรรณศร กุลสุทธ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพศาล เจริญราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางโอกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
3. นางวราณี กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
4. นางมลิวรรณ ไชยบุตรครูโรงเรียนพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางอุนากรณ์ บุ้งทองครูโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบิล บริสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูมประธานกรรมการ
2. นางอำลา วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางฐานิษฐ์นันท์ เชาว์รุ้งเรืองครูโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ โพธิ์ตาดครูโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ รูปคมครูโรงเรียนบ้านตูมหวานประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ ปริปุรณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
3. นางจีรภรณ์ ทัศครครูโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ คนกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
5. นายพนม นาโสกครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทวีวรรณ เมาะราษีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
3. นายนครชัย สลางสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านหนองกระยังกรรมการ
5. นางดาเรศ ธงวาสครูโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบรรลือ มิระสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นางทัศนาพร พรไชยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เดชกุญชรครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
4. นางกุลวดี ใจสุขครูโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นางดอกฟ้า ศิลาแยงครูโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ ผิวขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางพิทยา วังคะฮาตครุโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร อัฐนาคครูโรงเรียนบ้านภุล้อมกรรมการ
4. นางนิวรณ์ จันทรวงศ์ครูโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
5. นายเชิดชล บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายนิรมิต น้อยทรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี ลาลำโกนครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางทันสนา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวถาวร ห้วยทรายครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางธีระดา ศรีประสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ผันทลีผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟฯประธานกรรมการ
2. นายจรุงศักดิ์ จันทรสาขาครูโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายไพวัน เคนพลครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
4. สิบเอกจิตติ ช่างแกะครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
5. นางสาวอนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางสาวดรุณี เชื้อดีครูโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
7. นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสนครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี ราชปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายเอื้อชัย คำปานครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
3. นายทวี บรรจุทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"กรรมการ
4. นายรังสรรค์ แสนขาวครูโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
5. นางยุพดี บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ตาลป้องครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพเลื่อน ไชยสุรีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยประธานกรรมการ
2. นางธัญนาฏ ว่องสาริกันครูโรงเรียนบ้านด่านคำกรรมการ
3. นายทรงพล คุณสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคำบง ๑กรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ ธนัฏตะไพศาลครูโรงเรียนบ้านท่าห้วยคำกรรมการ
5. นางวรรณา รัตนาลีครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
6. นางชลธิดา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ กุลตังวัฒนาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ สายทองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ทรัพย์ผลครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
4. นายวาปี กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
5. นางยุพดี บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นายนพรัตน์ นารีนุชครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมป์กรรมการ
7. นายอินโท จันปุ่มครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปรีชา พาลุกาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ คนขยันครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
7. นายวิเชียร สงข์ชาตรีครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
8. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พาลุกาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ คนขยันครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
7. นายวิเชียร สงข์ชาตรีครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
8. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พาลุกาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล ธรรมวงศาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ คนขยันครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวจิตลัดดา อาจวิชัยครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นายวีระ ภูศรีโสมครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
7. นายวิเชียร สังข์ชาตรีครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
8. นายพรชัย มายาครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ เจริญศรีครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยประธานกรรมการ
2. นางนาฏลัดดา โคสะสุครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ติณะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นายสมาน สภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑กรรมการ
6. นายพงษ์เทพ คล่องดีครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
8. นายไฉน รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการ
9. นายนพดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เจริญศรีครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยประธานกรรมการ
2. นางนาฏลัดดา โคสะสุครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ติณะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นายสมาน สภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑กรรมการ
6. นายพงษ์เทพ คล่องดีครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
8. นายไฉน รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการ
9. นายนพดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ เจริญศรีครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยประธานกรรมการ
2. นางนาฏลัดดา โคสะสุครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ ติณะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นายสมาน สภาวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
5. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑กรรมการ
6. นายพงษ์เทพ คล่องดีครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายวาทธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
8. นายไฉน รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการ
9. นายนพดล สายจันทร์ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายคำเพียร กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายดุษฎี สมสวยครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ เชาวเชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
6. นายวิษณุรักษ์ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
7. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
9. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายคำเพียร กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายดุษฎี สมสวยครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ เชาวเชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
6. นายวิษณุรักษ์ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
7. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
9. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบัณดิษฐ์ พลราชมครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นางสุทธิดา ศรีลาดเลาครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
4. นายกิตติชัย จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
6. นางวิไล จุสูงเนินครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย คนกล้าครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ ชุมแสงวาปีครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการ
9. นายปรินทร ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
10. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบัณดิษฐ์ พลราชมครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นางสุทธิดา ศรีลาดเลาครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
4. นายกิตติชัย จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
6. นางวิไล จุสูงเนินครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย คนกล้าครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ ชุมแสงวาปีครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการ
9. นายปรินทร ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
10. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัณดิษฐ์ พลราชมครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ นาจานครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นางสุทธิดา ศรีลาดเลาครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
4. นายกิตติชัย จิตจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
6. นางวิไล จุสูงเนินครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย คนกล้าครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ ชุมแสงวาปีครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการ
9. นายปรินทร ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
10. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายคำเพียร กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายดุษฎี สมสวยครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ เชาวเชี่ยวชาญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
6. นายวิษณุรักษ์ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
7. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นายสุนทร นิลม้ายครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
9. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายทินกร เชื้อดีครูโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
4. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
6. นางธีระวรรณ เฉลิมวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางบังอร ประกอบสุขครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ กระธรรมะครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางจิตรามาส บุญประสพครูโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายทินกร เชื้อดีครูโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
4. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
6. นางธีระวรรณ เฉลิมวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางบังอร ประกอบสุขครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ กระธรรมะครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางจิตรามาส บุญประสพครูโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงษ์ บัวระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นายทินกร เชื้อดีครูโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
4. นางอุไร แสงเขียวครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นายจำเริญ นีระนิตย์ครูโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
6. นางธีระวรรณ เฉลิมวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางบังอร ประกอบสุขครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ กระธรรมะครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางจิตรามาส บุญประสพครูโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวล สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวล สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวล สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
3. นายกุมภา คล่องดีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
5. นายฉลอง หงส์ทองครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
7. นายแสน ลั่นอรัญครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นายพรชัย เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นายมานิตย์ คำแก้วครูโรงเรียนบ้านโคก ๒กรรมการ
10. นายนพพร จันทร์สุเทพครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
11. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
12. นายมานิตย์ วงษ์นูครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
13. นางสาวปรียาพร ห้วยชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
14. นายวัชราวุธ สายวรครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
15. นางสาวนิ่มนวน สุพรครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๑กรรมการ
16. นางกรกนก สมยาครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
17. นางวรลักษณ์ พรหมเสนาครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
18. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเชิญสิน ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ไชยแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
3. นางอารีภรณ์ อุคำครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประมวล เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านป่าพยอมกรรมการ
5. นายปิยะพล นามหงษาครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
6. นายมงคล กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
7. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเชิญสิน ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ใจคงครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นางอารีภรณ์ อุคำครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายประมวล เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านป่าพยอมกรรมการ
8. นายเสด็จ ดำรงชาติสกุลครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นายปิยะพล นามหงษาครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
10. นายมงคล กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
11. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เหลาคำครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
3. นางศรีสอางค์ ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางมาลินี คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวุฒิไกร แกระหันครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำพินิจ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางสาวเมทินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
8. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
9. นางยุพาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
10. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เหลาคำครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
3. นางศรีสอางค์ ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางมาลินี คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวุฒิไกร แกระหันครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำพินิจ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางสาวเมทินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
8. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
9. นางยุพาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
10. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เหลาคำครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
3. นางศรีสอางค์ ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางมาลินี คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวุฒิไกร แกระหันครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำพินิจ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางสาวเมทินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
8. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
9. นางยุพาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
10. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ซามงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เหลาคำครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
3. นางศรีสอางค์ ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางมาลินี คนขยันครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวุฒิไกร แกระหันครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายคำพินิจ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางสาวเมทินี ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
8. นางนะพิศ ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
9. นางยุพาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
10. นางวันเพ็ญ งามวงศ์ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านตูมหวานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ เชื้อโกทาครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางพนิดา คนเพียรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
4. นายพายุ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
5. นายจำรอง จันเต็มครูโรงเรียนบ้านภูกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เขาเขจรครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางบุญถนอม จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านนากอกกรรมการ
9. นางวารี ศรีแพงเลิศครูโรงเรียนบ้านโคกหินกองกรรมการ
10. นายวีรวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านตูมหวานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ เชื้อโกทาครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางพนิดา คนเพียรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
4. นายพายุ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
5. นายจำรอง จันเต็มครูโรงเรียนบ้านภูกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เขาเขจรครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางบุญถนอม จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านนากอกกรรมการ
9. นางวารี ศรีแพงเลิศครูโรงเรียนบ้านโคกหินกองกรรมการ
10. นายวีรวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านตูมหวานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ เชื้อโกทาครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางพนิดา คนเพียรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
4. นายพายุ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
5. นายจำรอง จันเต็มครูโรงเรียนบ้านภูกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เขาเขจรครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางบุญถนอม จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านนากอกกรรมการ
9. นางวารี ศรีแพงเลิศครูโรงเรียนบ้านโคกหินกองกรรมการ
10. นายวีรวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านตูมหวานประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ เชื้อโกทาครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางพนิดา คนเพียรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
4. นายพายุ ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
5. นายจำรอง จันเต็มครูโรงเรียนบ้านภูกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เขาเขจรครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางบุญถนอม จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านนากอกกรรมการ
9. นางวารี ศรีแพงเลิศครูโรงเรียนบ้านโคกหินกองกรรมการ
10. นายวีรวุฒิ กินลาครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร เทือกตาทองครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุเทจิตต์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางพัชรี วงษ์พนาวันครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายนันทพงษ์ เรืองริวงษ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี บุราญรมย์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
6. นางจินตนัญญา รูปงามครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นางสาวรุจิรดา คำลือชัยครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
9. นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
10. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร เทือกตาทองครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุเทจิตต์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางพัชรี วงษ์พนาวันครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายนันทพงษ์ เรืองริวงษ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี บุราญรมย์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
6. นางจินตนัญญา รูปงามครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นางสาวรุจิรดา คำลือชัยครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
9. นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
10. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร เทือกตาทองครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุเทจิตต์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางพัชรี วงษ์พนาวันครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายนันทพงษ์ เรืองริวงษ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี บุราญรมย์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
6. นางจินตนัญญา รูปงามครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นางสาวรุจิรดา คำลือชัยครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
9. นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
10. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร เทือกตาทองครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุเทจิตต์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางพัชรี วงษ์พนาวันครูโรงเรียนเตรียมหทารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายนันทพงษ์ เรืองริวงษ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี บุราญรมย์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
6. นางจินตนัญญา รูปงามครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
7. นายกล้า อุณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
8. นางสาวรุจิรดา คำลือชัยครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
9. นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
10. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายภักดี พันธ์โพธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒กรรมการ
4. นางสาวอะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายสังคม ชนะมารครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางอภินภรณ์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางอรกุล เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
8. นางสุดาสวรรค์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
9. นางสาวอรวดี จำปาจูมครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อยกรรมการ
10. นางยวลใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายภักดี พันธ์โพธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒กรรมการ
4. นางสาวอะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายสังคม ชนะมารครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางอภินภรณ์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางอรกุล เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
8. นางสุดาสวรรค์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
9. นางสาวอรวดี จำปาจูมครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อยกรรมการ
10. นางยวลใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายภักดี พันธ์โพธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒กรรมการ
4. นางสาวอะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายสังคม ชนะมารครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางอภินภรณ์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางอรกุล เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
8. นางสุดาสวรรค์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
9. นางสาวอรวดี จำปาจูมครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อยกรรมการ
10. นางยวลใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นายภักดี พันธ์โพธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒กรรมการ
4. นางสาวอะนันท์ จันทะวัชครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
5. นายสังคม ชนะมารครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางอภินภรณ์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางอรกุล เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
8. นางสุดาสวรรค์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
9. นางสาวอรวดี จำปาจูมครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อยกรรมการ
10. นางยวลใจ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเชิญสิน ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ใจคงครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นางอารีภรณ์ อุคำครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายประมวล เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านป่าพยอมกรรมการ
8. นายเสด็จ ดำรงชาติสกุลครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นายปิยะพล นามหงษาครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
10. นายมงคล กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
11. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชิญสิน ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ใจคงครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไชยแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นางอารีภรณ์ อุคำครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
7. นายประมวล เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านป่าพยอมกรรมการ
8. นายเสด็จ ดำรงชาติสกุลครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นายปิยะพล นามหงษาครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
10. นายมงคล กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
11. นางเยาวมาลย์ คนขยันครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญโรม ลามุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางรัตนจันทร์เพ็ญ อาจวิชัยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุระวงค์ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ชาวันดีครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
7. นางดวงใจ จำปาครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
8. นางจงกลรักษ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญโรม ลามุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางรัตนจันทร์เพ็ญ อาจวิชัยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุระวงค์ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ชาวันดีครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
7. นางดวงใจ จำปาครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
8. นางจงกลรักษ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุญโรม ลามุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางรัตนจันทร์เพ็ญ อาจวิชัยครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาตยา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ บุระวงค์ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ชาวันดีครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
7. นางดวงใจ จำปาครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
8. นางจงกลรักษ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจนรัตน์ พลศึกครูโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร บุญยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอำนวย อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางทองใส ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางพรศิริ ศรีอระพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นางสาวอัจฉรารัตน์ สมชมครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นางสวพร คนไวครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริกาญจนรัตน์ พลศึกครูโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร บุญยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอำนวย อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางทองใส ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางพรศิริ ศรีอระพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นางสาวอัจฉรารัตน์ สมชมครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นางสวพร คนไวครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศิริกาญจนรัตน์ พลศึกครูโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร บุญยากรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอำนวย อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นางทองใส ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางพรศิริ ศรีอระพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสาวมารียาศ สุพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
8. นางสาวอัจฉรารัตน์ สมชมครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นางสวพร คนไวครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวายุณีย์ คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
3. นางนิตยา เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นายทวิชพงศ์ คนใจบุญครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สีทะพันธ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอัมภาพร ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
7. นางไพฑูรย์ ไชยต้นเทือกครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
8. นายชำนาญ ทาสีภูครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางวายุณีย์ คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
3. นางนิตยา เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นายทวิชพงศ์ คนใจบุญครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สีทะพันธ์ครูโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอัมภาพร ว่องไวครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
7. นางไพฑูรย์ ไชยต้นเทือกครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
8. นายชำนาญ ทาสีภูครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุวพร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ประธานกรรมการ
2. Mr.Charlie Dag-ingครูโรงเรียนอนุบาลยศวดีกรรมการ
3. นางสาวนิภาดา พรมเมืองครูโรงเรียนห้วยยางจอมมณีกรรมการ
4. นางสาวกุลชาติ สายสุริย์ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางสมัดดา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงินครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม อะสุชีวะครูโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
3. นางจิราวดี คำพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
4. นายตะวัน ปามุทาครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ศรีเสนครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายเกริกไกร หนองสูงครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประทับใจ ศรีวะโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายคำแถน สุคำภาครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางรัตน์ดา ทองมีครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓กรรมการ
5. นางนิญนัญส์ บุฑษาจันดาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
6. นางบัวผัน อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอรุณี แสนสุริวงศ์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ชื่นนิรันดร์ครูโรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
3. นางอุไร จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
4. นายธงชัย สามารถครูโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการ
5. นางสาวรัชอิินทร์ พันพั่วครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางแสงเดือน เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
3. นายชวลิด แสนสุขครูโรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
4. นางมัลจนา สุวรรณเสมาครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางสาวสริอาภรณ์ กุลตังวัฒนาครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ นารีนุชครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี พลหงส์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ วรรณขาวครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ พันธุ์สุนันนนท์ครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสมจิต รอบรู้ครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ชื่นสุคนธ์ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ ไชยบุญตาครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นายสงขลา ผายพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางประภัสสร เชื้อคำจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางพรศรี ทองเฟื่องครูโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
6. นางพรทิพา ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินธร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนประธานกรรมการ
2. นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางจิตรานุช คนไวครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
4. นางวลัยวรรณ สุอริยพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
5. นางจิตติมา จันทร์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสถิต นาคนามครูโรงเรียนบ้านป่งขามประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร อารมณ์สวะครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ จิตรจักรครูโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัชฉวี บำรุงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา วรสารครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเปมิกา แวงวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี บุตรดีวงค์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
4. นายทินกร จันทรโคตรครูโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการ
5. นางสายสุนีย์ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ มหาอุปครูโรงเรียนบ้านหลุบปิ้งประธานกรรมการ
2. นางทรงฉวี แสนบุญศิริครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
3. นางพะยอม กอสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
4. นางอัชนา โภคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือยกรรมการ
5. นายพุทธวรรณ รุ่งโรจน์ครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร เกตุกูลครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไพลิน คล่องดีครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
3. นางสาวศิริเนตร เกตุเหมครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร บุญกุศลครูโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนากรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ผิวงามครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ศรีอาดครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา นาโสมภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการ
3. นางบุญธัญกร พันทะปิวครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
4. นางสาวยุภาพร ปาวงค์ครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวกรองเพชร ดวงสงค์ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา อุคำครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นายปราโมทย์ สมผลครูโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
4. นายบรรลือศักดิ์ สุขรี่ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายยุทธ ธนธนานนท์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสละ ตรีทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเขืองประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายประวัติ สิมมาครูโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
4. นายมนตรี น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นางสาวปราณี อยู่คงครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑กรรมการ
6. นายอภิวิชญ์ บำรุงครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
7. นายสุวรรณศร กุลสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
8. นางวิไลภรณ์ รอบรู้ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
9. นายเฉลิมกรุง นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. นายบุญรับ สิทธิรัตน์ครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ แสนโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไกยฝ่ายครูโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
3. นายธวัช ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นายชิตวร วังวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสมใจ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประชาน แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสกประธานกรรมการ
2. นายครรชิต เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
3. นายสงขลา ผายพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นายสมาน สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
5. นายธวัชชัย นนท์จุมจังครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต นามพลแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวสูงประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์อ่อนครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีรพล แก้วดีครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
5. นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิษุวัติ วิมลเศรษฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง ๑ประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา งามสมบัติครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จิตจักร์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวโยธิดา ภาคนามครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
5. นางสาวภาณิน ศรีชนะครูโรงเรียนภูแพงม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทินกร จันทรโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือหลาย - หนองยอประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา สาแก้วครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ วงศ์จำปาครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการ
4. นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทยครูโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
5. นางชมัยพร ศิดสันเทียะครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ ไกยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อนประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ จิตจักรครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
3. นางทินกร สืบสิงห์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
4. นางยุพิน ศรีอาตครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
5. นางสาวรำไพ คนเพียรครูโรงเรียนบ้านนาหัวภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรชาติ แสนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำป่าหลายประธานกรรมการ
2. นางนภัทร บุญยกสนันธ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
3. นางกุลกนก เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
4. นางมาลา ใจตรงครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการ
5. นางดาเรศ ธงวาสครูโรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประกอบ ใจสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้องประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
3. นางสาวภรัญพ์ชร รชตจิรพิสิฐครูโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการ
4. นายสำเริง มิระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชาน แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสกประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรระหงส์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายอัฐพล ศรีหาเมฆครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นางอุษา หลังสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นายกฤษณะ สงวนชมครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
6. นางสีสวาท นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประชาน แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาโสกประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรระหงส์ เสียงล้ำครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายอัฐพล ศรีหาเมฆครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นางอุษา หลังสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นายกฤษณะ สงวนชมครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
6. นางสีสวาท นาโสกครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญทอม สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นายถาวร ผิวงามครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายปิยะ กว้างสวาทครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
5. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
6. นายพลากร ใจเย็นครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญทอม สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นายถาวร ผิวงามครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
3. นายอรรคพล แดนดีครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายปิยะ กว้างสวาทครูโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
5. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
6. นายพลากร ใจเย็นครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญนาม อินทะปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย วังวงค์ครูโรงเรียนบ้านนาหลวง 2กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจช่วงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
4. นายสมโพธ์ โพธิ์สุนทรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
6. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญนาม อินทะปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย วังวงค์ครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๒กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจช่วงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
4. นายสมโพธ์ โพธิ์สุนทรครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
6. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายหลั่น คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายยศกร โสธรารังสีครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นายธีระยุทธ สุคำภาครูโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
5. นายสุรชาติ ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายหลั่น คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายยศกร โสธรารังสีครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นายธีระยุทธ สุคำภาครูโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
5. นายสุรชาติ ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีครูโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุวรรณมุขผู้อำนวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส สีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พรมดีครูโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นางสาวสิริพร แสงทองครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายกฤษฎา น้อยชินครูโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
6. นายมนาส สาระไชยครูโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
7. นายฤาชัย เอี่ยมศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงครูโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นางสาวปรียาภา หวังชินกลางครูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
10. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงประธานกรรมการ
2. นางนพมน เมตุลาครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ ใจช่วงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นายณัฐเกตุ วังวงค์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
5. นายสำรอง คนคล่องครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางจิตรา สุขขาครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายใครศิลป์ บุษมงคลครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
8. นายเจษฎาภรณ์ เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
9. นายสมควร กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
10. นายพัฒน์ธเดช ภาคภูมิครูโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา มานะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ผิวบางครูโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
3. นายวิพร วิเศษศรีครูโรงเรียนบ้านเป่าป่าแสดกรรมการ
4. นายณัฐชัญ ยืนยงครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิทยา คนไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ระเมียดดีครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
3. นายวินัย ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
4. นายยุทธพร บุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวสายรุ่ง พิมจักร์ครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
6. นางสาวสุลาวัลย์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนท่านพระสารีบุตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายครรชิต พงษ์เจริญครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นายสุพจน์ ชินวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นายปริญญา บุญล้อมครูโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
5. นายสำเริง มิระสิงครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
6. นายอภิชาติ สมไวย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายพงษ์เพชร จันลาภาครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมปอง เสียงล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีประธานกรรมการ
2. นายเบลล่า เมืองโคตรครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
3. นางอารียา คนหาญครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประวัติ สวัสดิวงศ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสมทัด วังคะฮาตครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
6. นายวิษณุ ว่องไวครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญแสง สมไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายไชยาวิทย์ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
3. นางชูใจ จิตอามาตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑กรรมการ
5. นายวรพงษ์ อาษาศรีครูธุรการโรงเรียนบ้านนาสองเหมืองกรรมการ
6. นายอุดมทรัพย์ สายสาครูโรงเรียนสามขามิตรภาพที่ ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย เจริญไกรผู้อำนวยการโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรารัตน์ เชื้่อเมืองแสนครูโรงเรียนสามขามิตรภาพที่ ๓กรรมการ
3. นายชวนชัย ท้าวบุตรครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายทรงยศ สาธุชาติครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายคมกริช ไชยทองศรีครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวแววตา ไชยขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางศศิลักษณ์ ศรีขันธุ์ครูโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
4. นางสุมิตรา โครตพันธ์ครูโรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมูกรรมการ
5. นายโกสิน พรมเสนาครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
6. นางเยาวรัช ปัญญาสายครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศิริพร บุญทะระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุกครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ จันทร์ศรีเมืองครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นายคมกริช บรรจงครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา สวนียานันทผ์ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ รูปคมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายคำใจ สลางสิงห์ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
4. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ไชยปัตถาครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสโมสอน หนองสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ พันโกฏิครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตาครูโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดงกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ สายลาครูโรงเรียนสามขามิตรภาพที่ ๓กรรมการ
5. นายวิษณุพร ว่องไวครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทวี ซามงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทประธานกรรมการ
2. นายพีรศุทธิ์ โคตรสุโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พานโมกครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ อัฐนาคครูโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกฤษดา อาจวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบปึ้งประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศษฐ์ครูโรงเรียนชุมชนโโพธิ์ไทรกรรมการ
3. นายพิภพ แสงกล้าครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นายมนตรี วงค์คะสุ่มครูโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ สุภาคารครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต)กรรมการ
3. นายศาโรจน์ เรืองสมบัติครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการ
4. นายอภิวัฒร์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ชนะมารครูโรงเรียนบ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอำนวย แฝงสาคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมอนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีทวีกาศครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมป์กรรมการ
3. นายสุริยันต์ รูปงามครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
5. นายสุบิน เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางชฎาพร ทองคูณครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางนภาพร ฉัตราภรณ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย แฝงสาคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมอนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีทวีกาศครูโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมป์กรรมการ
3. นายสุริยันต์ รูปงามครูโรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
4. นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯกรรมการ
5. นายสุบิน เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
6. นางชฎาพร ทองคูณครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางนภาพร ฉัตราภรณ์ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปริปุรณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายสมพร เผือดนอกครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กมลรัตน์ครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธีรยุทธ เรืองเรื่อครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นางดาวเรือง กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปริปุรณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายสมพร เผือดนอกครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กมลรัตน์ครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธีรยุทธ เรืองเรื่อครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นางดาวเรือง กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์ครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางอุดม ผิวขาวครูโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
3. นางมุจลินทร์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเดือนนภา โนรีครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
5. นางบุญทัน กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางนงค์ลักษณ์ มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางบัวผัน อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์ครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางอุดม ผิวขาวครูโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
3. นางมุจลินทร์ จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเดือนนภา โนรีครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑กรรมการ
5. นางบุญทัน กลางประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางนงค์ลักษณ์ มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางบัวผัน อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนทร โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญพันธ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสะอาดศรี แสนเสนาครูโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่กรรมการ
4. นางรัศมี สลางสิงห์ครูโรงเรียนป่งเปือยกรรมการ
5. นางพัชรีย์ มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
6. นายพรรณนา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านหลุบปึ้งกรรมการ
7. นางอัจฉรา แสนโสมครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจุไรพร วงศ์หลังครูโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายกรุณา กุลวงศ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
3. นายคำเพียร กุลวงศ์ครูโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
4. นายสง่า ประวิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
6. นายวัฒนา แพงกัลยาครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
7. นางทัศนีย์ ชอบงามครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทร โสภาคะยังครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญพันธ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสะอาดศรี แสนเสนาครูโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่กรรมการ
4. นางรัศมี สลางสิงห์ครูโรงเรียนป่งเปือยกรรมการ
5. นางพัชรีย์ มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
6. นายพรรณนา อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านหลุบปึ้งกรรมการ
7. นางอัจฉรา แสนโสมครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจุไรพร วงศ์หลังครูโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายกรุณา กุลวงศ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)กรรมการ
3. นายคำเพียร กุลวงศ์ครูโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
4. นายสง่า ประวิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
6. นายวัฒนา แพงกัลยาครูโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
7. นางทัศนีย์ ชอบงามครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นางชลทิศา พวงใบดีครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๒กรรมการ
3. นางวนิดา แสนโสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
4. นายเมตตา จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
5. นางสาวสดสี เสริฐวาสนาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายภิมล จันปุ่มครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์ครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นางชลทิศา พวงใบดีครูโรงเรียนบ้านนาหลวง ๒กรรมการ
3. นางวนิดา แสนโสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
4. นายเมตตา จันปุ่มครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
5. นางสาวสดสี เสริฐวาสนาครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายภิมล จันปุ่มครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์ครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๑ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
3. นางปาริชาติ พลสารครูโรงเรียนป่งแดงวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์พิมายครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นางสาววรินทร ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
7. นางประจวบ กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านคำพอก ๑ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
3. นางปาริชาติ พลสารครูโรงเรียนป่งแดงวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์พิมายครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นางสาววรินทร ดีดวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ อุปัญญ์ครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
7. นางประจวบ กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบาก ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว สิงห์ทองครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางณรงค์ อมรสินครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ จันรองครูโรงเรียนบ้านโคก ๑กรรมการ
5. นางอุบล น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
6. นางศิริบังอร หาญประสพครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไทรกรรมการ
7. นางอรุณศรี เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว สิงห์ทองครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางณรงค์ อมรสินครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ จันรองครูโรงเรียนบ้านโคก ๑กรรมการ
5. นางอุบล น้อยทรงครูโรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
6. นางศิริบังอร หาญประสพครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไทรกรรมการ
7. นางอรุณศรี เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา เมินขุนทดครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
3. นางศรีอุบล ริณศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
4. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เรืองแสนครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้งถ่อกรรมการ
6. นางปริศนา พระสว่างครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางรื่นเริง บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา เมินขุนทดครูโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
3. นางศรีอุบล ริณศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
4. นายบุญยก สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เรืองแสนครูโรงเรียนบ้านเหล่าสร้งถ่อกรรมการ
6. นางปริศนา พระสว่างครูโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
7. นางรื่นเริง บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านนาสะโนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจีรวรรณ กำลังเลิศครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย สุคนธะครูโรงเรียนบ้านตาเปอะกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ทองบพิตรครูโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นารา ศรีประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กกรรมการ
5. นางสายบัว สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวนาลัย ทำเลดีครูโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางทัสวาท เชื้อดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
4. นางสุจิตรา คำรัศมีครูโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางกุหลาบศิลป์ ทวีโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเรืองศรี สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ประธานกรรมการ
2. นางชูจิตร ตาลป้องครูโรงเรียนนากอกรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี ซาเสนครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางชญานิศ ประเทพาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางเด็ดดวง ด่านวันดีครูโรงเรียนชุมชนเมืองสหนองสูงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาววนิดา ราชิวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนิลาวัลย์ จันทร์คำครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมืองกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ปานอีเม้งครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
4. นางเฉลิม ห้วยทรายครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์"กรรมการ
5. นางลักขณา สุพรรณครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ใจสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒กรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ แสนโสมครูโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีบุรงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑ประธานกรรมการ
2. นางไขแสง มหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางสาวเทวี คนขยันครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แดนดีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑ประธานกรรมการ
2. นางไขแสง มหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางสาวเทวี คนขยันครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แดนดีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑ประธานกรรมการ
2. นางไขแสง มหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางสาวเทวี คนขยันครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แสนคำดีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุมาส เบญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑ประธานกรรมการ
2. นางไขแสง มหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางสาวเทวี คนขยันครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แดนดีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรวยพร วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำกรรมการ
2. นางลำดวน ทองผาครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลิ่นหวานครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ปากหวานครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำกรรมการ
3. นางลำดวน ทองผาครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล กลิ่นหวานครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปากหวานครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ แสนสุขครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
4. นางสาวพัชยา กุชโรครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี มัธยมครูโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา คล่องดีครูโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ แสนสุขครูโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
4. นางสาวพัชยา กุชโรครูโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา แสนโสมครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางอนุสรณ์ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นายหลั่น คล่องแคล่วครูโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นางกาญจนา ปัญญาวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการ
5. นางสาวพิณธิพา จันรองครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา แสนโสมครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางอนุสรณ์ อาจเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางกาญจนา ปัญญาวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการ
4. นางสาวพิณธิพา จันรองครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
2. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
3. นางวรรณา ยืนยงครูโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณฯกรรมการ
4. นายฐากูล แสนภูวาครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ สิงห์ศรครูโรงเรียนบ้านนาโด่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง มุกธวัตรครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิบูลย์ ราชอุดมครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีครูโรงเรียนเมืองพาลุกากรรมการ
5. นายประพจน์ ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชูคำหอมครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางรัชนี เสมาครูโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางจงกลรักษณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
5. นางญาณิกา สุพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมรกต แสงนาโกครูโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นางประภา ปรีดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นางนิรพร ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางบัวผัน อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
5. นางดวงพร สวัสดิวงไชยครูโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ พิกุลศรีครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางขันตรี บาดตาสาวครูโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดงกรรมการ
4. นางอุ่นใจ อุปัญญ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นางชุติมา ช่อวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ พิกุลศรีครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยา ถาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางขันตรี บาดตาสาวครูโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดงกรรมการ
4. นางอุ่นใจ อุปัญญ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
5. นางชุติมา ช่อวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ ทองนุชครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ภูล้นแก้วครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางสาวกชพร บุทธิจักรครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นายวิบูลย์ ภูพวงครูโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทาสีภูครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภาพร นารีนุชครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
2. นางวรรณา เชื้อคำฮดครูโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงศ์อุดครูโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์ครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไวยะวันครูโรงเรียนบ้านโคก 2กรรมการ
3. นางอมร แก่นงามครูโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณา รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครเจนต์ สีหะวงศ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร ผลาเหิมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายลมิตร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครเจนต์ สีหะวงศ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร ผลาเหิมครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
3. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายลมิตร แสนโสมครูโรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสารภี รอดสงค์ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นิลโสมครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๒กรรมการ
3. นางจันทราพร พลอยพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
4. นางนันทนา ดงขาวครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายกริชติกร อินทะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร อาษาศรีครูโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นางวรรดี สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวจริยา ซามงค์ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางถาวร ห้อยทรายครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]