หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   8 พ.ย. 2557   9 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 11.00 น.เป็นต้นไป
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 812 การสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.มุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.มุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.มุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.มุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
3 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 10.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 13.00 น.เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย 9 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 9 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]