สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิการต์  พรมดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อาจสมบาล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายปฐมพร  สิงห์มอ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีชมษร
3. เด็กชายวรายุทธ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางเดิอนเพ็ญ  อาจสมบาล
2. นายสุวัฒน์  อาจสมบาล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  คำเผือ
 
1. นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร
2. นางเดือนเพ็ญ  อาจสมบาล