สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายศักรินทร์  บุญประคม
 
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 1. เด็กชายชาญเดช  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สุภาษิ
 
1. นายเอกชัย  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณัฐฐากรณ์  กุลแจ่ม