สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศุธิตรา  จันทะคีรี
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบุญมี
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปรียาเรศ  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงวรนารี  จันทะคีรี
 
1. นางพิชญา  มาลา