สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษติภูมิ  จันดาหาร
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญอาจ
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงเปรมวดี  สายพรม
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
2. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงสารุณี  แพทย์ไชโย
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิชญา  วรดำรงกุล
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่หลอ
2. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณอินทร์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  แซ่วื่อ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปี
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายพงษ์ธิพัฒน์  เนตรผง
2. เด็กชายพีรเชษฐ์  ศรีพรหม
3. เด็กชายอภิสร  น้ำใส
 
1. นายพินิจ  พวงคำ
2. นายบุญร่วม  จันลา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรพิน  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทองเมือง
3. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปปรี
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ