สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.27 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายทอง
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงรัชชุดา  ทิพย์ประโสด
3. เด็กหญิงรุจิรา  กันทะตา
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สายพรม
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิชา  สิงห์ชัย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันธ์นิดา  ธิมาพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย  คำนัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรนภา  กุลาชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นขัน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงนิศา  พลขันธ์
3. เด็กชายเกื้อกูล  แสงแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  อุดศรี
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชานุวัตร
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงอุษา  จันทะคีรี
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วเรียบ
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  กิ่งรัก
3. เด็กหญิงสุวิตา  บัวเหมือน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุชา  คำนัน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีชามก
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ด้วงกลาง
2. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นายวิโรจน์  อุดศรี
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เถา
3. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
4. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
5. เด็กหญิงวณิชยา  วรดำรงกุล
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้นสุนา
3. เด็กหญิงรัชชุดา  ทิพย์ประโสด
4. เด็กหญิงรุจิรา  กันทะตา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปานาพุต
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทะศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.05 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิพร  สายบุญเชย
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
2. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงชีวัน  แก้วเรียบ
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นางสมเจต  พวงคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนา  เขตสถาน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงนิติพร  จันทา
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นันติภา
5. เด็กหญิงปรียาเรศ  จันทร์แสง
6. เด็กหญิงวรนารี  จันทะคีรี
7. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปรี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  วิสาระพันธ์
10. เด็กหญิงอรอุมา  สีหะไตรย์
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางพิชญา  มาลา
3. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่เถา
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่เถา
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ขรณ์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศินิภา  จันทะศรี
 
1. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจีรภัทร  โสภา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  สายคำดี
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ
2. เด็กชายณัฐวุติ  พร้อมพรั่ง
3. เด็กชายพงศ์ชนะ  อินไข
4. เด็กชายศุภวิทญ์  สงวนศิลป์
5. เด็กชายสุพัฒน์  สิงห์ภา
6. เด็กชายเวคินค์  จันทะคีรี
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซ้ายสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรานิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุนา
4. นางสาวพรรณิภา  บุญอาจ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ศรี
6. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
7. เด็กหญิงศศิพร  สายบุญเชย
8. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  คิดดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ปานาพุต
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายทอง
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นางนิศารัตน์  จันทะศรี
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทองเมือง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ซ่ง
4. เด็กหญิงวรนุช  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปี
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธ์นิดา  ธิมาพันธ์
2. เด็กหญิงเปรมวดี  สายพรม
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
2. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
2. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสศิตา  เขตสถาน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชานุวัตร
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
2. นางสาวกฤษณา  ยะติ
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ทองเมือง
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วเรียบ
2. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
3. เด็กหญิงสารุณี  แพทย์ไชโย
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
3. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปลอด
3. เด็กหญิงพิกุล  ศรีบุญ
 
1. นายพินิจ  พวงคำ
2. นายบุญร่วม  จันลา
 
53 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นันทะพรหม
2. เด็กหญิงธัญชนก  นันทะพรม
3. เด็กชายนัฐนัย  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงพรกมล  ม่วงจำปา
5. เด็กหญิงพรทิวา  ชานุวัตร
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
2. นางสาวพรรณนิดา  บุญเมฆ
 
54 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสริดา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
 
55 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐนัย  สิงขรณ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงสริดา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
2. นางสาวพรรณนิภา  บุญเมฆ
 
56 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นันทะพรหม
2. เด็กหญิงธัญชนก  นันทะพรม
3. เด็กชายุคุณนานนท์  ลาดประโคน
 
1. นางสาวโสรยา  ผิลาออน
2. นางสาวพรรณนิดา  บุญเมฆ