สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์โสภา
 
1. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรราม  เนธิบุตร
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนันทชาติ  สุคงเจริญ
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
3. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงสุวิมล  สีทาสังข์
3. เด็กหญิงเยาวณี  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงคันธาทิพย์  สลีอ่อน
2. เด็กชายจิรายุส  เนธิบุตร
3. เด็กชายวีระชัย  กลางเดช
 
1. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
2. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันนิญา  คำบุตษิ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เนธิบุตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมมาวัน
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
2. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  วังคีรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  หาญสายภา
3. เด็กหญิงฐานิกา  พรหมมาวัน
4. เด็กหญิงวิชชุลดา  พรศรี
5. เด็กชายอรรถชัย  มูลกองศรี
 
1. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
2. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงทิพย์ลดา  ทองดี
3. เด็กหญิงรุจิรา  พิมพ์เสนา
4. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงเปรมวดี  โสดา
 
1. นายบุญหนัก  พรมโคตรค้า
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
4. เด็กหญิงสาคร  วังคีรี
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วังหิน
2. เด็กชายก้องไกล  ตันตุลา
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
2. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันนิญา  คำบุดษิ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุตรพรหม
6. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
7. เด็กหญิงนุศรา  ราชอินตา
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองเฮ้า
9. เด็กหญิงพัชรา  พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
11. เด็กหญิงสาคร  วังคีรี
12. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
13. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
14. เด็กหญิงสุวิมล  สีทาสังข์
15. เด็กหญิงอัญชลี  วังคีรี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
2. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
3. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
4. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
2. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤติกา  กอพิมพา
2. เด็กชายธีรพล  วังคีรี
3. เด็กชายวิทูร  คำแก้ว
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทณิช  ทองน่วม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  ราศรีชัย
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
2. นายสงกรานต์  นาราศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แต่งภูเขียว
2. เด็กชายคมสันต์  บุตรพรม
3. เด็กชายพายุ  สุคง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เนธิบุตร
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วังคีรี
 
1. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์เสนา
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  พุ่มจันทร์
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมาวัน
 
1. นายบุญหนัก  พรมโคตรค้า
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.75 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.99 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนุศรา  ราชอินตา
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมงคลชัย  อาจจงทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวาทะศิลป์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  หาญสายภา
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  พรศรี
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
38 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชนาเกตุ  แสนยะบุตร
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนฤมินทร์  พรมทอง
2. เด็กชายอนุชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายพีระพล  พรมมาวัน
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
41 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายนฤมินทร์  พรมทอง
2. เด็กชายอนุชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันนิญา  คำบุดษิ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาวัน
4. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
5. เด็กหญิงเยาวณี  ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงแสงสุรีย์  สีทาสังข์
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
3. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมลักษณ์  พรหมมาวัน
2. เด็กชายธวัชชัย  สีทาสังข์
3. เด็กชายสุริยันต์  วังคีรี
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วังหิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรตะพรม
2. เด็กหญิงอัญชลี  วังคีรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีพรหม
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อาจจงทอง
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมาวัน
 
1. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัตน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงมัณฑณา  พิมพ์เสนา
3. เด็กชายสุรพล  โสดา
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางธนพร  สลีอ่อน
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  พรมมาวัน
2. เด็กชายอำนวยรัตน์  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผาปาน
 
1. นายสงกรานต์  นาราศรี
2. นางธนพร  สลีอ่อน