สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55.45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนันทชาติ  สุคงเจริญ
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมงคลชัย  อาจจงทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี