สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์โสภา
 
1. นางเบญจวรรณ  เชื้อบุญมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันทพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
3. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงคันธาทิพย์  สลีอ่อน
2. เด็กชายจิรายุส  เนธิบุตร
3. เด็กชายวีระชัย  กลางเดช
 
1. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
2. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ษรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร
2. นางสาวยลดา  ฤทธิศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทณิช  ทองน่วม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กชายวีระศักดิ์  ราศรีชัย
 
1. นายพิสดาร  พรหมรักษา
2. นายสงกรานต์  นาราศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วังคีรี
 
1. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  พิมพ์เสนา
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  พุ่มจันทร์
 
1. สิบเอกวรุตม์  ผาโคตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชริดา  สีแสง
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชนาเกตุ  แสนยะบุตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายนฤมินทร์  พรมทอง
2. เด็กชายอนุชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  บุญกิจ
2. นางสาวชณาเกตุ  แสนยะบุตร