สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิภาวรรณ  ศรีนวลจันทร์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีธรรมมา
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  วันทองสุข
2. เด็กชายเด่นชัย  เบอร์ไธสง
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทองสุข
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  ประสมทรัพย์
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
2. เด็กหญิงมลธิรา  เจียจินดา
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนนทกร  วันทองสุข
2. เด็กชายเด่นชัย  เบอร์ไธสง
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญอภัย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีธรรมมา
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  เบอร์ไทสงค์
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
2. เด็กชายนพคุณ  แซ่ตัน
3. เด็กชายนฤนาท  นามขาว
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สารมะโน
2. เด็กหญิงจิภาวรรณ  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงนุชรา  สายทรัพย์
4. เด็กหญิงพรชิตา  ประสมทรัพย์
5. เด็กหญิงวิสุดา  สีหะสุทธิ์
6. เด็กหญิงอารยา  ศรีสันงาม
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
3. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณุชรา  สายทรัพย์
2. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุชรา  สายทรัพย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงวิสุดา  สีหะสุทธิ์
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นายสนธยา  สาระพันธ์