สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  วันทองสุข
2. เด็กชายเด่นชัย  เบอร์ไธสง
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
2. นายสนธยา  สาระพันธ์