สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิภาวรรณ  ศรีนวลจันทร์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีธรรมมา
 
1. นายสนธยา  สาระพันธ์
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รามศิริ
2. เด็กหญิงมลธิรา  เจียจินดา
 
1. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
2. นายสนธยา  สาระพันธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สารมะโน
2. เด็กหญิงจิภาวรรณ  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงนุชรา  สายทรัพย์
4. เด็กหญิงพรชิตา  ประสมทรัพย์
5. เด็กหญิงวิสุดา  สีหะสุทธิ์
6. เด็กหญิงอารยา  ศรีสันงาม
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นางสาวรัชนงค์  สีหะสุทธ์
3. นายสนธยา  สาระพันธ์