สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศุภกิจ  พายัพ
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทนา  ยอยบุผา
2. เด็กชายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  จันสีดา
2. เด็กชายพลพล  เซียงกา
3. เด็กชายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวอัญชลี   เศรษฐบุปผา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นางสาวอัญชลี   เศรษฐบุปผา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธาดาพันธ์  ตันตุลา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงประกาย  วังคีรี
4. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์เสนา
5. เด็กชายยุทธศาสตร์  สีแสง
6. เด็กหญิงศิริญญา  ป้องแก
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
2. นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
3. นางสุริญา  บุตรพรม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณยุดา  คำเกษ
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นางสาวอัญชลี   เศรษฐบุปผา
2. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายยศกร  พรมมาวัน
2. เด็กชายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทนา  ยอยบุผา
2. เด็กหญิงภัครจิรา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  จันสีดา
3. เด็กชายพลพล  เซียงกา
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
2. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานพัด  วังคีรี
2. เด็กหญิงวริษา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นกุล
 
1. นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
2. นางสุริญา  บุตรพรม