สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศุภกิจ  พายัพ
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทนา  ยอยบุผา
2. เด็กชายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ