สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  จันสีดา
2. เด็กชายพลพล  เซียงกา
3. เด็กชายไพศาล  กันนะลาศ
 
1. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวอัญชลี   เศรษฐบุปผา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธาดาพันธ์  ตันตุลา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงประกาย  วังคีรี
4. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์เสนา
5. เด็กชายยุทธศาสตร์  สีแสง
6. เด็กหญิงศิริญญา  ป้องแก
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
2. นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
3. นางสุริญา  บุตรพรม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  จันสีดา
3. เด็กชายพลพล  เซียงกา
 
1. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ
2. นายรชตะ   เอกรุ่งโรจน์