สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.68 เงิน 4 1. เด็กชายธีรพงษ์   อุทคำ
2. เด็กชายบารมี  บุญอาจ
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
2. นายนำโชค  โพนโสกเชือก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสประดิษฐ
2. เด็กชายบารมี   บุญอาจ
3. เด็กหญิงพัชรี   ภูคัง
4. เด็กหญิงพิชญาฎา   หนูยิ้มซ้าย
5. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีประเสริฐ
 
1. นางพรพิลัย   บุตรพิมพ์
2. นางปฐมาภรณ์   มิ่งแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.15 เงิน 12 1. เด็กหญิงสราสินี    แถวอุทุม
 
1. นางพรพิลัย   บุตรพิมพ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชาญวิช   โสประดิษฐ
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนิสา   สาระพันธ์
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   จันทาคำ
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิชญาฎา   หนูยิ้มซ้าย
2. เด็กหญิงวรัญญา   หุมอาจ
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
2. นางสาวปทุมวรรณ  สุทธิ