สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัฐชญา   หลอดสว่าง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พรหมาวัน
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   จันทาคำ
4. เด็กหญิงวราภรณ์   อาจวิชัย
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์   แก้วยาสี
 
1. นางพรพิลัย  บุตรพิมพ์
2. นางสาวปทุมวรรณ   สุทธิ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   พรหมมาวัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์   อาจวิชัย
 
1. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว
2. นางพรพิลัย  บุตรพิมพ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัฐชญา  หลอดสว่าง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จันทาคำ
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วยาสี
 
1. นางพรพิลัย  บุตรพิมพ์
2. นางปฐมาภรณ์  มิ่งแก้ว