สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  การด
 
1. นางอรพิน  พรมรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภิสรา  โกจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญจิรา  โสประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรกนก  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วังคีรี
3. เด็กหญิงเปรมวดี  วังคีรี
 
1. นางดารุณี  อินทร์เพชร
2. นางอรพิน  พรมรักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชญาพร  พรมโสภา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมดี
3. เด็กหญิงนฤมล  วังคีรี
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมดี
5. เด็กหญิงเปรมวดี  วังคีรี
 
1. นางดารุณี  อินทร์เพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.6 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติพล  วันชัย
2. เด็กหญิงวรัญญา  การด
 
1. นางอรพิน  พรหมรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทริกา  บุญธรรม
2. เด็กชายสุรชัย  นวลภักดี
 
1. นางอรพิน  พรหมรักษา
2. นางดารุณี  อินทร์เพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงชริญญา  พรหมโสภา
3. เด็กหญิงณัชญาพร  พรมโสภา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมดี
5. เด็กหญิงธนัญญา  พรหมดี
6. เด็กหญิงนฤมล  วังคีรี
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมดี
8. เด็กหญิงอริสา  สีทาสังข์
9. เด็กหญิงเจนริจา  พรมสุวรรณ
10. เด็กหญิงเปรมวดี  วังคีรี
 
1. นางดารุณี  อินทร์เพชร
2. นางอรพิน  พรหมรักษา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี