สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภิสรา  โกจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญจิรา  โสประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรกนก  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วังคีรี
3. เด็กหญิงเปรมวดี  วังคีรี
 
1. นางดารุณี  อินทร์เพชร
2. นางอรพิน  พรมรักษา