สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชราภา  เสวิสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงอุปะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
4. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
5. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
6. เด็กชายวาครีม  แก้วเกษศรี
7. เด็กหญิงศุภัสสร  เสวิสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  นันตะวงศ์
9. เด็กชายอนวัฒน์  แก้วเกษศรี
10. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
3. นางสาวสุพัตรา  สมิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นันตะวงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงอุปะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมิน
2. นางสาวสุนิสา  จันทะพินิจ