สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชราภา  เสวิสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา