สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงอุปะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
4. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
5. เด็กหญิงยุลี  เสวิสิทธิ์
6. เด็กชายวาครีม  แก้วเกษศรี
7. เด็กหญิงศุภัสสร  เสวิสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  นันตะวงศ์
9. เด็กชายอนวัฒน์  แก้วเกษศรี
10. เด็กหญิงเยาวภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
3. นางสาวสุพัตรา  สมิน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา