สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงภารุวรรณ  ศรียาบับ
 
1. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นันตะวงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กชายชญานนท์  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ดวงอุปะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะพินิจ
 
1. นางนงลักษณ์  สถิตย์
2. นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วเกษศรี
2. เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมิน
2. นางสาวสุนิสา  จันทะพินิจ