สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนทิรา  นนทะการ
 
1. นางสาวธิดา  ทองเมืองน้อย
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แวดอุดม
2. เด็กชายภูรนาท  ถ้ำแก้ว
 
1. นายบุญทัน  วังพิลา
2. นางวิไลวรรณ  วังพิลา