สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราเนตร  ศรีอินคำ
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณชาติ
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  วงศ์ศรีลา
3. เด็กหญิงวรินทร์  เลี้ยงอำนวย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
2. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงวรินทร  เลี้ยงอำนวย
3. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
2. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนีระนุช  หลอดสว่าง
2. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพร
3. เด็กหญิงอชิรญา  จำปาฮาด
4. เด็กหญิงอภิญญาดา  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ทองคำแสน
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาดี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุธงษา
3. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ศรีหะ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์นอก
5. เด็กชายเอกพล  วิจิตรปัญญา
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โกษาจันทร์
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายชยพล  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงพิยดา  ดีแซง
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิชานันท์  สุขประภา
 
1. นางบังอร  แก้วยาศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ผิวพันธมิตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ้งฤดี  วงศ์ศรีลา
 
1. นางรุจี  ผิวเกลี้ยง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิรพี  จักรกรณ์
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเอกพล  วิจิตรปัญญา
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ธนะสูตร
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราเนตร  ศรีอินคำ
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงวราเนตร  ศรีอินคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
18 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุชา  แพนไธสง
2. เด็กชายธฤต  นามวงษ์
 
1. นางรุจี  ผิวเกลี้ยง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายขสมา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายณัฐพร  มงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุตะโน
 
1. นางสาวสุนทรียา  แก้วชูฟอง
2. นางพัชรา  กมลชิต
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขสมา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายณัฐพร  มงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุตะโน
 
1. นางสาวสุนทรียา  แก้วชูฟอง
2. นางพัชรา  กมลชิต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงคุณัญญา  สุพร
2. เด็กชายวัชรนิตย์  ธัญญารักษ์
3. เด็กชายศวรรธกานต์  แสงโสดา
 
1. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
2. นางพัชรา  กมลชิต
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายตระกูลกาญจน์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงมุทิตา  สวัสดี
 
1. นางพัชรา  กมลชิต
2. นางประภาพร  สวัสดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มูณละศรี
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  คุณฟอง
3. เด็กหญิงมุทิตา  สวัสดี
 
1. นางพัชรา  กมลชิต
2. นางประภาพร  สวัสดี
 
24 ปฐมวัย เกมการศึกษา(๗กิจกรรม) ปฐมวัย 88.85 ทอง 8 1. เด็กชายพลพล  พันธ์โสดา
2. เด็กหญิงอิสรีย์  ไตรรังสรรค์
 
1. นางประภาพร  สวัสดี
2. นางสาวเมธิณี  มีบุญมา
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  มูลหล้า
 
1. นางประภาพร  สวัสดี
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญาดา  ไชยชนะ
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุณี  สิงห์เดชะ
 
1. นางบังอร  แก้วยาศรี
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  สิงห์เดชะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุริศร์  เอี่ยมชัย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เอี่ยมชัย