สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณชาติ
 
1. นางศศิธร  อมรสิรินันท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิชานันท์  สุขประภา
 
1. นางบังอร  แก้วยาศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุ้งฤดี  วงศ์ศรีลา
 
1. นางรุจี  ผิวเกลี้ยง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายขสมา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายณัฐพร  มงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ตุตะโน
 
1. นางสาวสุนทรียา  แก้วชูฟอง
2. นางพัชรา  กมลชิต
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงคุณัญญา  สุพร
2. เด็กชายวัชรนิตย์  ธัญญารักษ์
3. เด็กชายศวรรธกานต์  แสงโสดา
 
1. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
2. นางพัชรา  กมลชิต