สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงภา สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หุมคำ
2. เด็กหญิงศิรินภา   สิงห์รักษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์รักษ์
 
1. นางจันทนา  บุญสายัง
2. นางทองใบ  พรหมผาบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวรินท์  พุทธรักษ์
 
1. นางทองใบ  พรหมผาบ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิติพร  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หุมคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์รักษ์
 
1. นางจันทนา  บุญสายัง