สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีหะเนตร
 
1. นายรุ่งนิรัญ  ทองปั้น
2. นางสมสมร  ศรีแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน  คำล้วน
2. เด็กหญิงมณทิรา  มะสีวัน
3. เด็กหญิงสุภิญญา  สิงห์สถิตย์
 
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงศารัตน์  จันทะรักษ์
 
1. นายรุ่งนิรันทร์  ทองปั้น
2. นางจิรัชญา  บุตรเต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางจิรัชญา  บุตรเต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ร่องจิก
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางสมสมร  ศรีแสง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วังคีรี
2. เด็กชายปฎิภาญ  ยศปัญญา
3. เด็กชายวิทวัส  วังคีรี
4. เด็กชายวิรชัย  ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายวิัชรพล  ร่องจิก
6. เด็กชายสุทิวัท  วิจิตรปัญญา
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจำปา
2. นายรุ่งนิรันดร์  ทองปั้น
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  วังคีรี
2. เด็กหญิงไพลิน  สุธงษา
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางสมสมร  ศรีแสง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายภูธเนศ  เนตรผง
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางสมสมร  ศรีแสง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สีดาห้าว
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา