สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสงชมภู
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงปรียา  ตุนาคม
4. เด็กชายศุภกฤษณ์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุราวัลย์  เผือกพงษ์พันธ์
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนานันท์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายธนพล  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเวช
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ธรรมวัน
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
2. นางนิตยา  ศรีกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญยอด
 
1. นางประไพ  ทาแก้ง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงลัคณา  วงศ์คำโสม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงอรนงค์  ธรรมวัน
 
1. นางบุญหนัก  ชำนาญเวทย์
2. นางจีรพรรณ  บุดดีคำ