สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ราชวัตร
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ราชวัตร
 
1. นางสาวจตุรดา  หุมอาจ
2. นางศรีสุดา  พาคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายศรราม  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สารมะโน
 
1. นางยินดี  มณีรัตน์
2. นางวรรณา  โสประดิษฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงสุวิทย์ภา  ศรีแสง
3. เด็กหญิงสุวิภา  พรหมดี
 
1. นางยินดี  มณีรัตน์
2. นางวรรณา  โสประดิษฐ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  พาคำ
 
1. นางสาวจตุรดา  หุมอาจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  พาคำ
 
1. นางศรีสุดา  พาคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชกานต์  พาคำ
2. เด็กหญิงยุพา  ราชวัตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีแสง
 
1. นางยินดี  มณีรัตน์
2. นางศรีสุดา  พาคำ