สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงปนัดดา  นิสัยหมั่น
3. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ศิริ
 
1. นางสาวกชพร  อันทะนัน
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ศิริ
2. นายวิทยา  โสภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48.7 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  วังคีรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อรรคสูรย์
3. เด็กหญิงอริศรา  พิเมย
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  จตุเทน
2. เด็กหญิงวีรปรียา  นวลจันทร์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พรมมาวัย
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
2. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.84 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วังคีรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.03 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกันตวิชญ์  วังคีรี
2. เด็กชายจีรเทพ  ผางจันดา
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายคงคา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์ภา
 
1. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
2. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐชนน  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนาวราช
4. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิจิตรปัญญา
5. เด็กชายบุญประเสริฐ  วังคีรี
6. เด็กหญิงประภัสสร  ดีนา
7. เด็กหญิงประภาวดี  ศิริ
8. เด็กหญิงปานตะวัน  กลับสังค์
9. เด็กชายพิทยา  อุนานนท์
10. เด็กหญิงพิยะดา  วังคีรี
11. เด็กหญิงวรณัน  กันยาวัง
12. เด็กชายสุกฤษดิ์  คำเกษ
13. เด็กหญิงสุนิตา  กันยาประสิทธิ์
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จักรดี
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางสาวทรงรจน์  ไสยสาลี
3. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
4. นายครรชิต  บัวบาน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เสริมสถาน
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรณัน  กันยาวัง
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณิตพร  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  คล้ายบุรี
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีทาสังข์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วังคีรี
4. เด็กชายเจษฎา  ศรีทาสังข์
5. เด็กชายไกรสร  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายวิทยา  โสภา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
 
1. นางสาวทรงรจน์  ไสยสาลี
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสนานุช
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วังคีรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรกวัก
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิตติมา  น้อยม่วง
2. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวทรงรจน์  ไสยสาลี
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำเกตุ
2. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
3. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  นิสัยหมั่น
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงดวงใจ  สถานธง
3. เด็กหญิงบุษบา  วังคีรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณิดา  พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงวิไลพร  จันสีดา
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
3. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยธวัช  บุญกาอิน
2. เด็กชายธีรพัทธ์  พรมลารักษ์
3. เด็กชายวีระพงษ์  พรหมมาวัน
 
1. นายครรชิต  บัวบาน
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายพิทยา  อุนานนท์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอัญชญาณีย์  วังคีรี
 
1. นางสาวอัญชลี   บุญญะวัตร
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรพรม
2. เด็กชายณัฐดนัย  เนาวราช
3. เด็กหญิงรุจิราภา  คำยอด
 
1. นางสาวอัญชลี   บุญญะวัตร
2. นางพิมพ์พิสาข์   สียุยาง