สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48.7 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  วังคีรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อรรคสูรย์
3. เด็กหญิงอริศรา  พิเมย
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.03 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกันตวิชญ์  วังคีรี
2. เด็กชายจีรเทพ  ผางจันดา
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน