สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.84 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วังคีรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรณัน  กันยาวัง
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิตติมา  น้อยม่วง
2. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวทรงรจน์  ไสยสาลี