สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงปนัดดา  นิสัยหมั่น
3. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ศิริ
 
1. นางสาวกชพร  อันทะนัน
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เสริมสถาน
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงดวงใจ  สถานธง
3. เด็กหญิงบุษบา  วังคีรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณิดา  พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงวิไลพร  จันสีดา
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
3. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรพรม
2. เด็กชายณัฐดนัย  เนาวราช
3. เด็กหญิงรุจิราภา  คำยอด
 
1. นางสาวอัญชลี   บุญญะวัตร
2. นางพิมพ์พิสาข์   สียุยาง