สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ศิริ
2. นายวิทยา  โสภา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรวุฒิ  จตุเทน
2. เด็กหญิงวีรปรียา  นวลจันทร์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พรมมาวัย
 
1. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
2. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายคงคา  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์ภา
 
1. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
2. นางณัฐริณีย์  เจริญชัยบัว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรานุช  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐชนน  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนาวราช
4. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิจิตรปัญญา
5. เด็กชายบุญประเสริฐ  วังคีรี
6. เด็กหญิงประภัสสร  ดีนา
7. เด็กหญิงประภาวดี  ศิริ
8. เด็กหญิงปานตะวัน  กลับสังค์
9. เด็กชายพิทยา  อุนานนท์
10. เด็กหญิงพิยะดา  วังคีรี
11. เด็กหญิงวรณัน  กันยาวัง
12. เด็กชายสุกฤษดิ์  คำเกษ
13. เด็กหญิงสุนิตา  กันยาประสิทธิ์
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จักรดี
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางสาวทรงรจน์  ไสยสาลี
3. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
4. นายครรชิต  บัวบาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พิมพ์เสนา
 
1. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณิตพร  วังคีรี
 
1. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  คล้ายบุรี
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีทาสังข์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วังคีรี
4. เด็กชายเจษฎา  ศรีทาสังข์
5. เด็กชายไกรสร  วังคีรี
 
1. นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง
2. นายวิทยา  โสภา
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสนานุช
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วังคีรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรกวัก
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำเกตุ
2. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
3. เด็กหญิงอริษา  อ่อนวาด
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  นิสัยหมั่น
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวกชพร  อันทะนัน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยธวัช  บุญกาอิน
2. เด็กชายธีรพัทธ์  พรมลารักษ์
3. เด็กชายวีระพงษ์  พรหมมาวัน
 
1. นายครรชิต  บัวบาน
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิจิตรปัญญา
2. เด็กชายพิทยา  อุนานนท์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
 
1. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
2. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอัญชญาณีย์  วังคีรี
 
1. นางสาวอัญชลี   บุญญะวัตร