สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรนุช   ใจเป็ง
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรนุช   ใจเป็ง
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา   พิมพ์เสนา
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนตรี   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายมินทรา   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
2. นางบุศราภรณ์   หาพุทธา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรนุช   ใจเป็ง
2. เด็กหญิงวรรัตน์    แก้วเพิ่ม
3. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วมิตร
4. เด็กหญิงวันวิสา   กันยาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงอารียา   แก้วระกา
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
2. นางโสมยง  พานทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงปราณปรียา   พิมพ์เสนา
 
1. นางพยอม  พรหมรักษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.55 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติชัย   คำแหยม
 
1. นางพยอม  พรหมรักษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วมิตร
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชรา   เลียงกาทิพย์
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตตพัฒน์   แก้วจิตร
2. เด็กหญิงมลฤดี   กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายวีระพล   ทองกวด
 
1. นางสาวโสมยง   พานทอง
2. นางบุศราภรณ์   หาพุทธา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนาวุฒิ   คล้ายคำ
2. เด็กหญิงนรินทร์   แสนแก้ว
3. เด็กชายรติพงษ์   ศิริ
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
2. นางสัมพันธ์   บุญชู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วมิตร
2. เด็กหญิงวันวิสา   กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา    แก้วระกา
 
1. นางบุศราภรณ์   หาพุทธา
2. นางสัมพันธ์   บุญชู
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตณ์   สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง