สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนตรี   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายมินทรา   กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสัมพันธ์   บุญชู
2. นางบุศราภรณ์   หาพุทธา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วมิตร
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตตพัฒน์   แก้วจิตร
2. เด็กหญิงมลฤดี   กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายวีระพล   ทองกวด
 
1. นางสาวโสมยง   พานทอง
2. นางบุศราภรณ์   หาพุทธา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง