สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอาทร  สีหะสุทธิ์
 
1. นายวีรศักดิ์  คลังชำนาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนุิติพงษ์  วงษพันธ์
 
1. นายวีรศักดิ์  คลังชำนาญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สารมะโน
2. เด็กชายพงศกร  สุทธิสาร
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
2. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายปนิวัฒย์  วันทองสุข
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
2. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมอบ้าน
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  สารมะโน
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงออรดา  เข็มงามดี
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงออรดา  เข็มงามดี
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมอบ้าน
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  สารมะโน
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
2. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ