สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สารมะโน
2. เด็กชายพงศกร  สุทธิสาร
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
2. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายปนิวัฒย์  วันทองสุข
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
2. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงออรดา  เข็มงามดี
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ