สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  ขันตี
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรติกานต์  ชัยวิรัมย์
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สีทาสังข์
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทักษพร  กันธุ
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
2. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
3. เด็กหญิงอรพิน  สงดำ
 
1. นายการ  โกษาจันทร์
2. นางสาวเยาวธิดา  ภูสถาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมฟอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์วาท
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดัชกร  แก้วโภคิน
2. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณชาติ
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิธนา  คำภาผง
2. เด็กชายไชยา  ไกยสวน
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงพนิตา  ขันตี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สีทาสังข์
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
2. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  ตอวิญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสงน้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิ
5. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ
6. เด็กหญิงนงนุช  สีหะสุทธิ์
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  ปันทะนนท์
8. เด็กหญิงปิ่นจันทร์  ชูชัย
9. เด็กชายพงสิทธิ์  วันทองสุข
10. เด็กชายภควัตร  ศรีบุรินทร์
11. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  สารมะโน
13. เด็กชายยุทธนา  จันทบุญ
14. เด็กชายศิวกร  สีหะสุทธิ์
15. เด็กชายศิวราม  งามดี
16. เด็กหญิงสงกรานต์  คำแสน
17. เด็กหญิงสุติพา  วังคีรี
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปั้น
19. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
20. เด็กชายอรุณ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
3. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
5. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หุมอาจ
 
1. นางสาวเยาวธิดา  ภูสถาน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรภัทร  ร่องจิก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นนทะโคตร
 
1. นางจาระวัล  ชรินทร์
2. นางสาวเยาวธิดา  ภูสถาน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุริยัน  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุริยัน  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิกร  วิจิตรปัญญา
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิ่นจันทร์  ชูชัย
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หุมอาจ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิกร  วิจิตรปัญญา
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิตา  ขันตี
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิกร  วิจิตรปัญญา
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิ
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิตา  ขันตี
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นนทะโคตร
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุสิสรา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยศปัญญา
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สีทาสังข์
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
2. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันพิพัฒน์
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภักดิภูมิ  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
33 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวนากร  พิมพ์สารี
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  วังคำ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสนทิพย์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วังคีรี
 
1. นายการ  โกษาจันทร์
2. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นนทะโคตร
 
1. นายการ  โกษาจันทร์
2. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นนทะการ
2. เด็กชายธนเกียรติ   ศิโร
3. เด็กชายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน