สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สีทาสังข์
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทักษพร  กันธุ
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทรายทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุสิสรา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยศปัญญา
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สีทาสังข์
 
1. นายสำราญ  จำปาไชยศรี
2. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์