สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
2. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
3. เด็กหญิงอรพิน  สงดำ
 
1. นายการ  โกษาจันทร์
2. นางสาวเยาวธิดา  ภูสถาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมฟอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์วาท
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุริยัน  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์