สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรติกานต์  ชัยวิรัมย์
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิ่นจันทร์  ชูชัย
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสนทิพย์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วังคีรี
 
1. นายการ  โกษาจันทร์
2. นายสำราญ  จำปาไชยศรี