สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนหนอง โรงเรียนบ้านหนองผือ
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดัชกร  แก้วโภคิน
2. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณชาติ
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิธนา  คำภาผง
2. เด็กชายไชยา  ไกยสวน
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  ตอวิญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสงน้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิ
5. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ
6. เด็กหญิงนงนุช  สีหะสุทธิ์
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  ปันทะนนท์
8. เด็กหญิงปิ่นจันทร์  ชูชัย
9. เด็กชายพงสิทธิ์  วันทองสุข
10. เด็กชายภควัตร  ศรีบุรินทร์
11. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  สารมะโน
13. เด็กชายยุทธนา  จันทบุญ
14. เด็กชายศิวกร  สีหะสุทธิ์
15. เด็กชายศิวราม  งามดี
16. เด็กหญิงสงกรานต์  คำแสน
17. เด็กหญิงสุติพา  วังคีรี
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปั้น
19. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
20. เด็กชายอรุณ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
3. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
5. นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หุมอาจ
 
1. นางสาวเยาวธิดา  ภูสถาน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุริยัน  สุวรรณชาติ
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีเพชร
 
1. นายนวศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หุมอาจ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  วังคำ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นนทะการ
2. เด็กชายธนเกียรติ   ศิโร
3. เด็กชายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
2. นางคณพร  พรมมาวัน